REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Potrącenie z wynagrodzenia. Ile pracodawca może zabrać z wypłaty?

Pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pracownika nie tylko kwoty wynikające z konieczności opłacenia składek ZUS oraz także zaliczki na podatek dochodowy. Posiadając odpowiednie dokumenty, może dokonać również innych potrąceń obowiązkowych oraz – za zgodą pracownika – dobrowolnych.

12.01.2024
22:23
Potrącenie z wynagrodzenia. Ile pracodawca może zabrać z wypłaty?
REKLAMA

Czym są potrącenia obowiązkowe?

REKLAMA

Potrącenia obowiązkowe to takie, których należy dokonać z mocy prawa. Nie potrzeba do tego zgody pracownika. Podstawowe potrącenia obowiązkowe wynikające z konieczności opłacenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy dotykają wszystkich zatrudnionych. W dalszej kolejności pracodawca dokonuje potrąceń wynikających z:

 • zaległości alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
 • zaległości innych niż alimentacyjne egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
 • zaliczek udzielonych pracownikowi,
 • nałożonych na pracownika kar porządkowych.

Potrąceń należy dokonywać w powyższej kolejności, aż do wyczerpania ustawowych limitów.

Potrącenia dobrowolne. Kiedy można ich dokonać?

Potrąceń dobrowolnych w przeciwieństwie do potrąceń obowiązkowych można dokonać po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika. Oświadcza on, że akceptuje potrącenie z wynagrodzenia wynikające z konkretnego zdarzenia i w konkretnej kwocie. Potrącenia dobrowolne najczęściej dotyczą:

 • składki na ubezpieczenie NNW lub na życie,
 • raty pożyczki udzielonej z ZFŚS,
 • dopłaty do ubezpieczenia medycznego,
 • składki na zakładowy fundusz emerytalny.

Pracodawca, który odejmuje pracownikowi z wynagrodzenia jakąkolwiek kwotę w ramach potrąceń dobrowolnych, zawsze musi posiadać zgodę zainteresowanego. W przeciwnym razie popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Więcej zagadnień z Kodeksu pracy przeczytasz na Bizblog.pl:

Ile można potrącić z wynagrodzenia?

Pracodawca może, a w niektórych przypadkach nawet musi, dokonywać stosownych potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Niemniej jednak obowiązują go pewne ustawowe limity. Potrącenie może być dokonane do:

 • 3/5 wysokości wynagrodzenia – w przypadku świadczeń o charakterze alimentacyjnym,
 • 1/2 wysokości wynagrodzenia – w przypadku świadczeń niealimentacyjnych lub zaliczek pracowniczych.

Tymczasem w przypadku potrąceń dobrowolnych pracodawca pozostawia do dyspozycji pracownika:

 • 1/2 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrąceniach dokonywanych na rzecz pracodawcy,
 • 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy pozostałych potrąceniach.

Powyższe limity dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Tymczasem pracownikom niepełnoetatowym należy pozostawić do dyspozycji kwotę proporcjonalną, wynikającą z wymiaru etatu.

Na jakiej podstawie pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia?

Potrącenia obowiązkowe dokonywane są na mocy tytułów wykonawczych, którymi dysponuje komornik. Pracodawca musi więc otrzymać odpowiednie pismo, które będzie podstawą do potrącenia z pensji konkretnych kwot. Nie ma on natomiast prawa potrącać należności we własnym zakresie na rzecz wierzyciela.

Tymczasem w przypadku nałożenia kary finansowej pracodawca ma obowiązek poinformować o niej pracownika na piśmie. W dokumencie musi znaleźć się wzmianka o możliwości odwołania. Jeśli pracownik go nie złoży, pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia kwotę, na jaką opiewa kara.

Potrącenia dobrowolne, jak wspomniano, wymagają uzyskania pisemnej zgody pracownika. Bardzo istotna jest kolejność dokonywania potrąceń. W pierwszej kolejności pracodawca odlicza z wynagrodzenia brutto składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Dopiero później może odliczyć kolejno:

REKLAMA
 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia niealimentacyjne (egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego),
 • zaliczki,
 • kary finansowe,
 • kwoty wynikające z potrąceń dobrowolnych.

W efekcie kwota netto, którą otrzyma pracownik, będzie znacząco różniła się od kwoty brutto. Pracodawca powinien poinformować pracownika o dokonanych potrąceniach, na przykład za pomocą paska wynagrodzeń.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA