REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Zasiłki - poradniki

Staż z urzędu pracy. Jak działa? Dla kogo jest przeznaczony?

Staż z urzędu pracy to jedna z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Za czas jego trwania przysługuje niewielkie wynagrodzenie, w całości pokrywane przez urząd. Jak załatwić taki staż i jakich zasad należy przestrzegać podczas jego odbywania?

09.10.2023
9:33
Staż z urzędu pracy. Jak działa? Dla kogo jest przeznaczony?
REKLAMA

Stażystą, którego wynagrodzenie finansowane jest przez urząd pracy, może zostać osoba bezrobotna, bez względu na wiek czy posiadane kwalifikacje. Oferty stażu dopasowuje się do umiejętności oraz wykształcenia konkretnych kandydatów. Co istotne, nie są one skierowane do studentów studiów dziennych, którzy zgodnie z prawem nie są osobami bezrobotnymi. Mogą oni natomiast odbyć praktykę zawodową, która regulowana jest odrębnymi przepisami. Staż z urzędu pracy to najczęściej propozycja dla tych, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia lub chcą zdobyć doświadczenie w nowej branży. Trwa on od trzech do 12 miesięcy, przy czym roczny staż mogą odbywać jedynie osoby, które nie ukończyły 30. roku życia. Po jego zakończeniu stażysta może otrzymać propozycję stałej współpracy od przedsiębiorcy, jednak przepisy nie nakładają na niego obowiązku zatrudnienia osoby odbywającej staż.

REKLAMA

Jak dostać się na staż z urzędu pracy?

Chcąc odbyć staż za pośrednictwem urzędu pracy, należy dopełnić kilku formalności:

  • zarejestrować się w urzędzie jako osoba bezrobotna, aktywnie poszukująca zatrudnienia,
  • wypełnić i złożyć wniosek o odbycie stażu,
  • przedstawić swoje CV oraz list motywacyjny – nie zawsze dokumenty te są wymagane.

Pracownik urzędu, w ramach dostępności ofert, przedstawia kandydatowi konkretną, dopasowaną do jego kwalifikacji – jeśli w bazie znajdują się propozycje odpowiadające kwalifikacjom bezrobotnego. Natomiast może on zostać skierowany na staż, nawet jeśli o niego nie wnioskuje. Stażysta może również we własnym zakresie porozumieć się z pracodawcą, który złoży w urzędzie wniosek o przyjęcie na staż.

Ile wynosi wynagrodzenie stażysty?

Staż z urzędu pracy nie jest wolontariatem, zatem za czas jego odbywania przysługuje wynagrodzenie. Jest ono jednak przyznawane na innych zasadach, niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Powodem jest fakt, iż stażysta nie pozostaje w stosunku pracy, a jego uposażenie finansowane jest w całości przez urząd (ze środków unijnych bądź Funduszu Pracy).

Stypendium stażowe wynosi obecnie 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, co daje kwotę około 1790 zł netto. Dodatkowo za stażystę odprowadzane są składki ZUS. Podlega on ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Nie opłaca jednak składek na ubezpieczenie chorobowe, dlatego nie przysługuje mu zasiłek. W przypadku niektórych ofert stażowych finansowanych ze środków unijnych, można uzyskać zwolnienie z wybranych składek, zatem wypłacona kwota netto stypendium będzie nieco wyższa.

Więcej informacji z rynku pracy przeczytasz na Spider's Web:

Staż z urzędu pracy a urlop

Urlop to uprawnienie pracownicze, przy czym umowa o staż nie nosi znamion umowy o pracę, zatem stażysta nie jest pracownikiem. Nie przysługuje mu typowy urlop wypoczynkowy, jednak za każde 30 dni odbywania stażu może otrzymać dwa dni wolnego, za którego wypłacane jest stypendium.

Stażysta nie ma natomiast prawa do urlopu okolicznościowego, bezpłatnego czy szkoleniowego.

Rezygnacja ze stażu. W jakich przypadkach jest możliwa?

REKLAMA

Stażysta ma możliwość zrezygnowania z odbywania stażu w każdym momencie, jednak musi liczyć się z tym, że jeśli nie poda stosownego, ważnego powodu, utraci status bezrobotnego. Wiąże się to z utratą wszelkich przywilejów, jakie przysługują osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Rezygnacja ze stażu bez konsekwencji jest możliwa, jeśli:

  • stażysta otrzyma propozycję pracy u innego pracodawcy i zawrze z nim stosowną umowę,
  • staż nie spełnia oczekiwań stażysty – przykładowo, gdy wykonywane obowiązki nie pokrywają się z tymi z oferty, należy złożyć skargę w urzędzie pracy. Po pozytywnym jej rozpatrzeniu stażysta wraca na listę bezrobotnych,
  • ciąża nie pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych – ciężarna stażystka może otrzymać propozycję innego stażu.
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA