REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

Spółka cywilna nie chroni przed wierzycielami. Komornik za długi zlicytuje twój osobisty majątek

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pozwala do minimum ograniczyć formalności oraz koszty. Ma jednak nie tylko zalety, ale również wady. W jakich przypadkach warto założyć spółkę cywilną, a kiedy lepszym rozwiązaniem będzie inna forma prawna?

07.08.2023
7:33
Spółka cywilna nie ochroni cię przed wierzycielami
REKLAMA

Czym jest spółka cywilna?

REKLAMA

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym. W ujęciu prawnym spółka cywilna nie jest bowiem spółką, a umową łączącą przynajmniej dwóch wspólników. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. Spółka cywilna sama w sobie nie ma bowiem osobowości prawnej ani statusu przedsiębiorcy. Nie może więc we własnym zakresie zaciągać zobowiązań, nie odpowiada również za powstałe długi. To działający w ramach spółki wspólnicy ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym także finansową. Są oni opodatkowani podatkiem dochodowym, natomiast stworzona przez nich spółka jest podatnikiem VAT.

Jak sporządzić umowę spółki cywilnej? Prawa i obowiązki wspólników

Umowę spółki cywilnej można zawrzeć w formie pisemnej, chyba że jako wkład wnoszone są nieruchomości – wtedy też formalności należy dopełnić u notariusza. Umowa powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i siedzibę spółki,
  • informacje o wspólnikach,
  • okres, na jaki została zawarta,
  • cel, w jakim została zawarta,
  • kody PKD.

Każdy ze wspólników składa we własnym zakresie wniosek do CEIDG – co istotne, wspólników musi być co najmniej dwóch. Mają oni równe prawa do majątku spółki oraz równe udziały w zyskach i stratach. Jednocześnie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie i w sposób nieograniczony. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się zapłaty od wszystkich wspólników – odpowiedzialność nie może być scedowana wyłącznie na jednego z nich.

Jakie zalety ma spółka cywilna?

Spółka cywilna to prosty twór prawny – można ją założyć w krótkim czasie, nie ponosząc przy tym wysokich kosztów. Przepisy nie nakładają bowiem obowiązku wniesienia do spółki majątku w konkretnej wysokości, jak ma to miejsce w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto wkład wspólnika może ograniczać się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz spółki czy know-how, nie musi natomiast mieć charakteru pieniężnego. Spółka cywilna pozwala w elastyczny sposób nawiązać współpracę celem osiągnięcia konkretnych korzyści. Sprawdza się jednak głównie w przypadku mniejszych przedsięwzięć. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej – w formie ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje jedynie w przypadku przekroczenia ustawowe limitu 2 mln euro przychodów.

Wady spółki cywilnej

Największą wadą prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej jest konieczność ponoszenia przez wspólników pełnej odpowiedzialności finansowej. Odpowiadają oni solidarnie i bez ograniczeń, co oznacza, że wierzyciele mogą dochodzić roszczeń z majątku osobistego wspólników, bez względu na to, który z nich zaciągnął długi. Z tego też powodu spółkę cywilną powinno się tworzyć wyłącznie z zaufaną osobą. Najczęściej jest to członek rodziny, przyjaciel czy bliski współpracownik, jednak prawo nie określa, kto właściwie może nawiązać umowę, powołując tym samym spółkę cywilną. W przypadku podejmowania ryzykownego przedsięwzięcia biznesowego, lepiej rozważyć inną formę prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczając tym samym odpowiedzialność za ewentualne długi.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA