REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Jak powstrzymać komornika? Jest skuteczny sposób

Egzekucja komornicza to procedura polegająca na zajęciu przez komornika dóbr oraz środków pieniężnych należących do dłużnika celem spłaty zaległych zobowiązań finansowych. Jest to postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, zatem jego wstrzymanie może nastąpić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami tego samego Kpc. Ten tytułowy skuteczny sposób, musi być więc zgodny z prawem.

11.07.2023
6:33
Jak powstrzymać komornika? Jest skuteczny sposób
REKLAMA

Czym jest egzekucja i kiedy komornik może ją wszcząć?

REKLAMA

Egzekucja komornicza wszczynana jest na wniosek wierzyciela, który uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Jeśli dłużnik pomimo wydania dokumentu nie spłaca zobowiązań, wierzyciel może zgłosić się do komornika. Ten podejmuje działania mające na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, które skupiają się przede wszystkim na zajęciu dóbr (ruchomości lub nieruchomości) oraz środków pieniężnych należących do dłużnika.

Osoby, wobec których prowadzona jest egzekucja, często próbują powstrzymać komornika przed zajmowaniem kolejnych składników majątku. Należy jednak mieć świadomość, że wstrzymanie egzekucji możliwe jest wyłącznie na mocy odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W praktyce dochodzi dopiero wtedy może dojść do jej zawieszenia lub umorzenia.

Na czym polega zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje na wniosek wierzyciela oraz w szczególnych przypadkach na wniosek dłużnika. Ma on prawo przedłożyć go w sytuacji, gdy:

 • zgodnie z wyrokiem sądu złożył zabezpieczenie konieczne do zwolnienia od egzekucji,
 • wykaże, że nakaz zapłaty został dostarczony na niewłaściwy adres (inny, niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym),
 • złoży skargę na czynności prowadzone przez komornika lub zażalenie na postanowienie sądu.

Z mocy prawa egzekucja zostaje wstrzymana na skutek wystąpienia katastrof przyrodniczych, wszczęcia postępowania naprawczego bądź ogłoszenia przez dłużnika upadłości konsumenckiej. Wstrzymanie egzekucji komorniczej pozwala zwolnić wszelkie zajęcia oraz uniemożliwia prowadzenie dalszych czynności komorniczych. Ponadto sprawa wraca do sądu, przez co dłużnik ponownie zyskuje szansę na oddłużenie.

Kiedy można umorzyć postępowanie egzekucyjne?

Kodeks postępowania cywilnego umożliwia nie tylko zawieszenie egzekucji, lecz również jej całkowite umorzenie. Dochodzi do niego, jeśli egzekucja:

 • nie należy do organów sądowych,
 • ze względu na osobę dłużnika ona niedopuszczalna,
 • nie zakończy się pomyślnie - w toku prowadzenia nie jest możliwe uzyskanie sum przewyższających koszty egzekucyjne.
 • prowadzona jest wobec osoby, która zgodnie z klauzulą wykonalności nie jest dłużnikiem.

Ponadto egzekucja ulega umorzeniu w przypadku, gdy:

 • wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokona czynności koniecznych do podjęcia dalszego postępowania,
 • wierzyciel w ciągu 3 miesięcy nie wnosi o o podjęcie zawieszonego postępowania.

Umorzenie powoduje uchylenie wszczętych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możliwości ponownego rozpoczęcia egzekucji. Przykładowo, jeśli pojawi się majątek, z którego komornik odzyskałby przynajmniej część należności, wierzyciel ma prawo wnioskować o ponowne wszczęcie postępowania.

Alternatywne sposoby wstrzymania egzekucji komorniczej

Umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje wyłącznie na mocy przepisów prawa, zatem zawsze bada się zaistniałe w sprawie okoliczności. Dłużnicy mają jednak dwie alternatywne możliwości wstrzymania egzekucji. Pierwszą z nich jest spłata zadłużenia w całości – wtedy też komornik nie będzie miał podstawy do dalszego prowadzenia postępowania.

Jeśli dłużnik nie dysponuje środkami, za pomocą których spłaci zobowiązanie, może wystąpić do wierzyciela o rozłożenie płatności na raty, tym samym ustalając swego rodzaju plan spłaty. Wierzyciel może, jednak nie musi współpracować z dłużnikiem. W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia ugody, to wierzyciel występuje o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Dłużnik musi pamiętać o terminowej spłacie zobowiązań, gdyż egzekucję można będzie wszcząć ponownie na wniosek wierzyciela.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA