REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Emerytury - poradniki

Nie możesz pracować? Załatw sobie rentę

Osoby, które w wyniku pogorszenia stanu zdrowia utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej, mogą ubiegać się o rentę z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy. Należy przy tym spełnić ustawowe wymagania, dotyczące między innymi minimalnego okresu składkowego.

28.03.2024
18:15
podatek-minimalny-firmy
REKLAMA

Niezdolność do pracy to niemożność podjęcia zatrudnienia ze względu na stan zdrowia. Wyróżniamy niezdolność całkowitą oraz częściową. Niezdolność częściowa występuje w przypadku braku możliwości podjęcia pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Tymczasem o niezdolności całkowitej mówimy, gdy istnieją przeciwwskazania do podjęcia jakiejkolwiek pracy. W obu sytuacjach ubezpieczony ma prawo złożyć wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Musi jednak spełnić inne wymagania ustawowe, aby pobierać świadczenie.

REKLAMA

Kto może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

O rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ubiegać się osoby posiadające minimalny staż ubezpieczenia, w skład którego wchodzą okresy składkowe oraz nieskładkowe. Wynosi on:

 • dla osób poniżej 20 roku życia – 1 rok,
 • dla osób pomiędzy 20 a 22 rokiem życia – 2 lata,
 • dla osób pomiędzy 22 a 25 rokiem życia – 3 lata,
 • dla osób pomiędzy 25 a 30 rokiem życia – 4 lata,
 • dla osób po 30. roku życia – 5 lat.

Niezdolność do pracy musi powstać w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wymóg ten nie obowiązuje przy całkowitej niezdolności do pracy, jeśli ubezpieczony ma 20-letni (kobiety) lub 25-letni (mężczyźni) staż ubezpieczeniowy. O rentę mogą też ubiegać się osoby, które nie spełniają kryterium stażowego, jednak:

 • zostały zgłoszone do ubezpieczenia przed ukończeniem 18. roku życia, albo
 • w ciągu 6 miesięcy podjęły pracę i aż do dnia pojawienia się niezdolności miały okresy składkowe i nieskładkowe (maksymalna przerwa wynosi 6 miesięcy).

Świadczenia nie otrzymają natomiast ci, którzy mają prawo do emerytury, niezależnie od tego, czy ją pobierają. Przepis ten dotyczy osób w powszechnym wieku emerytalnym oraz tych, którym przysługuje wcześniejsza emerytura na odrębnych zasadach.

Jak ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest na wniosek. Ubezpieczony dołącza do niego:

 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9),
 • dokumentację medyczną,
 • wywiad zawodowy (jeśli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu).

Renta przyznawana jest osobom, które lekarz orzecznik uzna za niezdolne do pracy. Orzeczenie przez niego wydane może dotyczyć całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy. Świadczenie przysługuje w okresie wskazanym przez lekarza, chyba że stwierdzi on trwałą niezdolność do pracy – wtedy przyznawane jest na stałe.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Od 1 marca 2024 roku wskutek waloryzacji wzrosła wartość renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność, pobierają świadczenie w wysokości 1 780,96 zł brutto. Tymczasem renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1 335,72 zł brutto.

Więcej poradników dla emerytów i rencistów

Renta stała, okresowa czy szkoleniowa?

Wyróżniamy trzy rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta stała przyznawana jest osobom nierokującym, które z dużym prawdopodobieństwem nie odzyskają zdolności do pracy. Renta okresowa należna jest tym, którzy najprawdopodobniej będą w przyszłości zdolni do pracy. Świadczenie jest przyznawane na maksymalnie 5 lat. Tymczasem renta szkoleniowa przysługuje osobom, które nie są zdolne do pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, jednak mogą podjąć zatrudnienie w innej branży. Świadczenie przyznawane jest na 6 miesięcy, natomiast maksymalny czas pobierania renty to 36 miesięcy. W tym okresie świadczeniobiorca powinien poddać się przekwalifikowaniu – jeśli tego nie zrobi, renta zostanie mu odebrana.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA