REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie? Prawa pracodawcy i pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne polega na rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca może zastosować tego rodzaju zwolnienie jedynie w określonych przypadkach, natomiast pracownik, który uważa, że otrzymał dyscyplinarkę niesłusznie, może dochodzić swoich praw przed Sądem Pracy.

26.07.2023
10:24
pracownicy boją się zwolnień
REKLAMA

Czym charakteryzuje się zwolnienie dyscyplinarne?

REKLAMA

Kodeks pracy, a konkretnie jego art. 52, umożliwia rozwiązanie umowy pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika przestępstwa, wskutek którego nie może on wykonywać obowiązków zawodowych,
 • utraty uprawnień do wykonywania pracy na określonym stanowisku, jeśli rzeczona utrata nastąpiła z winy pracownika.

Pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony. Przed zwolnieniem w tym trybie nie chroni ciąża czy wiek przedemerytalny (pracownik pozostaje wtedy w tak zwanym okresie ochronnym). Niemniej jednak pracodawca musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o jego przewinieniu. W późniejszym czasie również może rozwiązać umowę, ale już z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument wystawiony przez pracodawcę powinien zawierać:

 • dane zatrudniającego i pracownika,
 • przyczynę wypowiedzenia – ważne, aby była ona określona w niepozostawiający wątpliwości sposób,
 • pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy w ciągu 21 dni,
 • podpis pracodawcy oraz pracownika.

Co ważne, nawet jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia, ale zostanie ono doręczone w obecności świadka, utrzymuje swoją moc prawną.

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Pracownik, który został zwolniony dyscyplinarnie, musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Informacja o rozwiązaniu umowy bez okresu wypowiedzenia zostaje zapisana w świadectwie pracy. Nie ma obowiązku umieszczania jej w CV, jednak potencjalny pracodawca i tak dowie się, w jakim trybie została rozwiązana umowa z poprzednim zatrudniającym. Dyscyplinarka pozbawia pracownika:

Ponadto pracodawca może dochodzić na drodze postępowania cywilnego odszkodowania, jeśli pracownik swoim postępowaniem naraził firmę na poważne straty finansowe czy wizerunkowe.

Zwolnienie dyscyplinarne – prawa pracownika

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie może próbować negocjować z pracodawcą, jednak najczęściej negocjacje te sprowadzają się do udzielenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jeśli jednak nie przynoszą one oczekiwanych efektów, a pracownik uważa, że otrzymał dyscyplinarkę niesłusznie, może odwołać się do sądu pracy. Ma na to 21 dni, mogąc domagać się:

 • przywrócenia do pracy,
 • odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, które otrzymałby w okresie wypowiedzenia.

Pracownik musi jednak liczyć się z koniecznością dowodzenia, że został zwolniony w trybie dyscyplinarnym niesłusznie. Warto pamiętać, że pomimo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przepracowane dni. Należnego wynagrodzenia nie należy mylić z odprawą, której zatrudniony nie może się domagać.

Zwolnienie dyscyplinarne a uprawnienia pracodawcy

Pracodawca może zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia na warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy. Najczęstsze przyczyny zwolnienia to:

 • notoryczne spóźnianie się do pracy lub wychodzenie z niej przed czasem,
 • umyślne zniszczenie mienia pracodawcy,
 • złamanie zakazu konkurencji,
 • wyjawienie tajemnicy zawodowej,
 • przybycie do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • działania mobbingowe.
REKLAMA

Zwalniając pracownika, pracodawca ma prawo natychmiastowo zatrudnić inną osobę na jego miejsce. Kolejnym jego uprawnieniem jest przedstawienie dowodów poświadczających słuszność zwolnienia dyscyplinarnego przed sądem pracy w przypadku złożenia przez pracownika odwołania.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA