REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki

Rozliczasz PIT? Nie zapomnij o tej uldze podatkowej, możesz odliczyć nawet 53 tys. zł

Ulga to zachęta dla podatników do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodu (lub przychodu w przypadku PIT-28) wydatki poniesione na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wśród wydatków uprawniających do odliczenia znajdują się wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

22.02.2022
7:06
PIT-termin-nowa-ulga
REKLAMA

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej jest zakończenie danej inwestycji w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpił pierwszy wydatek.

REKLAMA

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Z ulgi skorzystasz, jeśli poniesiesz wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego.

Termomodernizacja polega na:

 • ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;
 • ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest w budowie).

Odliczysz wydatki na ulgę termomodernizacyjną, jeśli:

 • są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek,
 • posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone tobie w jakiejkolwiek formie,
 • nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniłeś w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz w Objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej

Jak obliczyć ulgę

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczasz kwotę wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczyłeś tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w twoim dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym je poniosłeś, odliczysz w kolejnych latach. Nie będziesz mógł odliczać ich dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.

Jeśli w okresie trzech lat nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), będziesz musiał zwrócić ulgę. Oznacza to, że będziesz musiał doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Jeśli po roku, w którym skorzystałeś z ulgi, otrzymasz zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jesteś zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot.

Kwoty odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Maksymalnie można odliczyć 53 tys. zł. Kwota odliczenia nie może przekroczyć tego limitu niezależnie od liczby realizowanych termomodernizacji w poszczególnych latach, ani też od liczby posiadanych nieruchomości. Jeżeli natomiast małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością– limit dotyczy osobno każdego z małżonków.

Jeżeli dochody podatnika za dany rok były niższe od kwoty ulgi, z której chce skorzystać należy wykazać ulgę w pełnej poniesionej wartości. Odliczenia można dokonać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Nie można zbiorczo odliczyć od dochodu jednego roku wszystkich wydatków ponoszonych w kilka lat. Można  natomiast skorygować deklarację za lata wcześniejsze, jeśli podatnik np. zapomniał odliczyć ulgę.

Odliczyć można tylko zakupy udokumentowane wystawioną fakturą VAT. Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

 • usług remontowo – montażowych wykonywanych przez podatników którzy korzystają ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie;
 • kupna towarów używanych od osób niebędących podatnikami VAT.

Do ulgi nie upoważnia koszt pracy własnej.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Wśród wydatków uprawniających do odliczenia znajdują się wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Pełną listę zawiera Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczyć można przykładowo:

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej czy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pompę ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarkę okienną i drzwiową.

Odliczać można materiały i usługi związane z termomodernizacją.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Ulgę możesz odliczyć, jeśli posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Jakie zeznanie złożyć

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

REKLAMA

Więcej informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz na podatki.gov.pl.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA