REKLAMA

Dywidenda odnosi się do podziału zysku w spółce akcyjnej, z o.o., prostej spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Najczęściej przybiera formę pieniężną i wypłacana jest raz w roku. Co warto wiedzieć na jej temat?

01.03.2024
22:33
Kto dostaje dywidendę?
REKLAMA

Dywidenda stanowi metodę podziału zysku, a więc pierwszym, kluczowym do jej wypłaty aspektem jest osiągnięcie go przez spółkę w roku podatkowym. Najczęściej przybiera formę pieniężną, jednak przepisy dopuszczają wypłatę dywidendy w formie rzeczowej. Możliwa jest również kompensata z wierzytelnością spółki wobec wspólnika.

REKLAMA

Uchwalenie dywidendy wymaga zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników. Podejmują oni uchwałę o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy, który najczęściej (choć nie zawsze) pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dywidenda przysługuje wspólnikom albo akcjonariuszom, którzy na dzień podjęcia uchwały byli w posiadaniu udziałów lub akcji.

Wysokość wypłaty ustalana jest proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów/akcji. Wyjątek stanowią papiery uprzywilejowane w zakresie dywidendy – ich posiadaczom przysługuje kwota wyższa, ale nie większa niż o połowę tej, która przypada na akcje lub udziały zwykłe.

Wypłata dywidendy – aspekty podatkowe

Wypłata dywidendy wiąże się z przysporzeniem majątkowym wspólników lub akcjonariuszy, dlatego podlega opodatkowaniu. Dywidendę może otrzymać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, jednak w obu przypadkach za obliczenie i pobranie podatku odpowiedzialna jest spółka wypłacająca.

Stawka podatku wynosi 19 proc., a więc podatnik otrzyma dywidendę pomniejszoną o wartość podatku. Spółka jest zobowiązana wykazać dywidendę na formularzu PIT-8AR bądź CIT-6R, składając go do właściwego urzędu skarbowego. Świadczeniobiorca nie ma natomiast obowiązku przedkładać w urzędzie żadnej dokumentacji, nie wykazuje również otrzymanej kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej poradników podatkowych Bizblog.pl

Zwolnienie z podatku od dywidendy – kogo obejmuje?

Zwolnienie podatkowe w przypadku dywidendy nie jest przewidziane dla osób fizycznych, jednak w pewnych przypadkach mogą z niego skorzystać osoby prawne. Warunkiem jest, aby wypłacającym dywidendę była spółka z Polski, a odbiorcą:

  • spółka polska,
  • spółka z Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • spółka, która ma 10 proc. udziałów w spółce wypłacającej (przez co najmniej 2 lata) i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Kolejnym wymogiem stawianym przez ustawodawcę jest wykazanie, że odbiorca dywidendy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Ważna jest tutaj analiza przeprowadzona na podstawie dokumentów źródłowych.

Ukryta dywidenda – czy ma coś wspólnego z podziałem zysku?

W przepisach wprowadzonych przez Polski Ład pojawiło się pojęcie dywidendy ukrytej. Nie jest ono jednak związane bezpośrednio z podziałem zysku, pełniąc nieco inną funkcję. Ponadto nie odnosi się do osób fizycznych, a do przedsiębiorstw. Ukryta dywidenda zakłada, że pewne wydatki ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych należy wyłączyć z kosztów, jeśli ich kwota byłaby niższa od rynkowej.

Czy istnieje obowiązek wypłaty dywidendy?

Ustawodawca umożliwia spółkom podział zysku w formie dywidendy, jednak nie wskazuje, jakoby był to obowiązek. Umowa spółki może przewidywać inny podział zysku, nie uwzględniając potrzeb akcjonariuszy. Ponadto, aby dywidenda w ogóle mogła zostać wypłacona, muszą być spełnione następujące warunki:

REKLAMA
  • należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, w którym spółka wykaże zysk,
  • sprawozdanie finansowe musi zostać zbadane przez biegłego rewidenta,
  • zgromadzenie wspólników musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe,
  • należy podjąć uchwałę w zakresie wypłaty dywidendy.

Przepisy nie przewidują żadnej konkretnej daty, w której należałoby przekazać udziałowcom przysługujące im pieniądze. Przyjmuje się, że dzień wypłaty określony zostaje w uchwale, a jeśli nie ma w niej takiego zapisu, środki należy wypłacić niezwłocznie. Istnieje też możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, o ile spółka dysponuje wolnymi środkami finansowymi.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA