REKLAMA
 1. bizblog
 2. Biznes /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki /

Sprawozdanie finansowe. Gdzie i kiedy złożyć?

Sprawozdawczość stanowi integralną część rachunkowości, dlatego na zakończenie roku obrotowego bądź w innych, określonych w ustawie przypadkach, należy sporządzić sprawozdanie finansowe. Składa się ono z kilku części, stanowiąc wiarygodną informację w zakresie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

08.02.2024
22:02
Sprawozdanie finansowe. Gdzie i kiedy złożyć?
REKLAMA

Kto i w jakim terminie sporządza sprawozdanie finansowe?

REKLAMA

Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są podmioty, które z mocy prawa lub własnego wyboru prowadzą księgi rachunkowe. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma tutaj znaczenia – liczy się sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów.

Wyjątek stanowią spółki jawne oraz partnerskie, które odnotowały przychody mniejsze niż 2 mln euro w roku podatkowym. Składają one w KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Podmioty zarejestrowane w KRS mają trzy miesiące na sporządzenie dokumentu, licząc od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin sporządzenia sprawozdania upływa 31 marca. Następnie należy je zatwierdzić (do 30 czerwca) oraz złożyć w KRS do dnia 15 lipca.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Wzór sprawozdania finansowego można znaleźć w Ustawie o rachunkowości. Inne formularze przewidziane są dla mikroprzedsiębiorstw, inne dla dużych firm. Na pełne sprawozdanie finansowe składają się następujące dokumenty:

 • bilans – zawiera zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dzień kończący poprzedni i obecny rok obrotowy,
 • rachunek zysków i strat – zawiera zestawienie przychodów i kosztów za poprzedni oraz bieżący rok obrotowy,
 • informacja dodatkowa – zawiera dane dotyczące polityki rachunkowości czy stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów,
 • rachunek przepływów pieniężnych – tzw. cash flow,
 • zestawienie zmian w kapitale.

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale sporządza się, jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Dodatkowo do dokumentacji należy dołączyć:

 • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe,
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • opinię biegłego rewidenta – jeśli sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu,
 • sprawozdanie z działalności – wymagane w przypadku spółek kapitałowych czy komandytowo-akcyjnych.

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego?

Sporządzaniem sprawozdań finansowych najczęściej zajmują się księgowi, ale z prawnego punktu widzenia obowiązek ten ciąży na kierowniku jednostki. Mogą być to wspólnicy, członkowie zarządu albo likwidatorzy lub syndycy, jeśli jednostka znajduje się w stanie upadłości/likwidacji.

Sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najczęściej jest to główny księgowy lub właściciel biura rachunkowego, jeśli podmiot korzysta z usług outsourcingowych.

Więcej o księgowości przeczytasz na Bizblog.pl:

E-sprawozdanie finansowe – jak je sporządzić i złożyć?

Od 1 października 2018 roku istnieje prawny obowiązek składania e-sprawozdań finansowych. Od 2020 roku obejmuje on również podmioty niewpisane do KRS, będące płatnikiem podatku CIT. Struktura oraz obligatoryjne podpisy pod sprawozdaniem pozostają bez zmian. E-sprawozdanie finansowe należy złożyć:

 • do KRS – w przypadku jednostek wpisanych do KRS, które sporządzają dokumentację zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • do szefa KAS – w przypadku podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok,
 • do szefa KAS – w przypadku podatników CIT niewpisanych do KRS, w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Spółki cywilne nie mają obowiązku składania e-sprawozdania finansowego ani do KRS, ani do Urzędu Skarbowego, ani do szefa KAS.

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Podmioty, które nie wywiążą się z obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, mogą zostać ukarane:

REKLAMA
 • grzywną,
 • karą ograniczenia wolności,
 • poprzez rozwiązanie spółki,
 • ustanowieniem kuratora.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA