REKLAMA
 1. bizblog
 2. Prawo /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Pozwolenie na broń. Kto może je uzyskać?

Nabywanie i posiadanie broni palnej w Polsce regulowane jest przepisami prawa. Pozwolenie na broń można otrzymać jedynie w uzasadnionych przypadkach, a jej posiadanie bez wymaganej zgody zagrożone jest karą pozbawienia wolności.

09.02.2024
22:27
Pozwolenie na broń. Kto może je uzyskać?
REKLAMA

Kto może otrzymać pozwolenie na broń?

REKLAMA

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej osobom, które przedstawią odpowiedni wniosek wraz z załącznikami oraz wykażą się znajomością przepisów prawa i umiejętnościami strzeleckimi. Elementem obowiązkowym jest bowiem uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego. W Polsce pozwolenie na broń może otrzymać osoba, która:

 • ma ukończone 21 lat,
 • posiada miejsce stałego pobytu na terytorium kraju,
 • uzyskała orzeczenie lekarskie potwierdzające sprawność fizyczną i umysłową do posługiwania się bronią,
 • nie była karana,
 • nie jest uzależniona od alkoholu albo substancji psychoaktywnych,
 • przedstawi ważną przyczynę motywującą chęć posiadania broni.

Istnieje możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń w celach:

 • ochrony osobistej oraz osób i mienia,
 • łowieckich,
 • sportowych,
 • kolekcjonerskich,
 • rekonstrukcji historycznych,
 • szkoleniowych,
 • pamiątkowych.

Posiadanie broni palnej przez osoby, które nie dysponują odpowiednim pozwoleniem, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Jak uzyskać pozwolenie na broń? Niezbędne dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń składa się do komendanta wojewódzkiego policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub stałego pobytu. Musi on zawierać:

 • dane osobowe wnioskującego,
 • imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki,
 • adres stałego pobytu wnioskującego,
 • adres do korespondencji,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL,
 • określenie rodzaju broni,
 • określenie celu, jakiemu ma służyć posiadanie broni,
 • ilość jednostek broni,
 • podpis wnioskującego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań fizycznych i umysłowych do posiadania broni,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • dwie fotografie o maksymalnych wymiarach 3 x 4 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju pozwolenia, do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego i zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do polowania – pozwolenie w celach łowieckich,
 • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, potwierdzenie kwalifikacji sportowych, licencję właściwego klubu sportowego – pozwolenie w celach sportowych,
 • dokumentację potwierdzającą realne zagrożenie zdrowia, mienia lub życia – pozwolenie w celach ochrony osobistej,
 • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych, zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia – pozwolenie w celach rekonstrukcji historycznej,
 • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniach o charakterze kolekcjonerskim – pozwolenie w celach kolekcjonerskich,
 • dokumentację potwierdzającą nabycie broni w drodze spadku czy darowizny – pozwolenie w celach pamiątkowych,
 • uprawnienia do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim, dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich – pozwolenie w celach szkoleniowych.

Jak długo jest ważne pozwolenie na broń?

Osoba posiadająca pozwolenie na broń co pięć lat musi poddawać się badaniom lekarskim i psychologicznym, następnie musi przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do dalszego dysponowania bronią.

Więcej o pozwoleniach przeczytasz na Bizblog.pl:

Pozwolenie na broń a ułatwienia dla mundurowych

REKLAMA

W 2023 roku wprowadzono ułatwienia w zakresie uzyskania dostępu do broni palnej przez osoby zatrudnione w służbach mundurowych, w tym między innymi w policji, ABW, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej czy Służbie Więziennej. Chęć posiadania broni mogą oni umotywować wzmocnieniem potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby starać się o pozwolenie na broń w trybie uproszczonym, funkcjonariusz musi mieć przydzieloną broń służbową. W przypadku osób pełniących terytorialną służbę wojskową minimalny okres posiadania broni wynosi dwa lata.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA