REKLAMA
 1. bizblog
 2. Pieniądze /
 3. Poradniki
 4. Zasiłki - poradniki /

Bon na zasiedlenie. Czym jest i kto może go otrzymać?

Osoby bezrobotne, podejmujące zatrudnienie lub zakładające działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, mogą ubiegać się o dodatkowe środki pieniężne w formie bonu na zasiedlenie. Kiedy i na jakich warunkach jest on przyznawany?

03.10.2023
8:23
Bon na zasiedlenie. Czym jest i kto może go otrzymać?
REKLAMA

Bon na zasiedlenie stanowi formę wsparcia socjalnego dla osób bezrobotnych, które podejmują pracę lub zakładają działalność gospodarczą poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Otrzymana przez beneficjenta kwota nie może być wyższa, niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Aby uzyskać bon, należy złożyć wniosek do starosty. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, pomiędzy bezrobotnym a starostą zostanie zawarta umowa, która szczegółowo określi zasady wypłaty środków pieniężnych oraz wysokość kwoty. O bon na zasiedlenie mogą starać się osoby, które:

REKLAMA
 • nie ukończyły 30. roku życia,
 • są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotni aktywnie poszukujący zatrudnienia,
 • podejmują pracę lub zakładają działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania.

Starosta decyduje o przyznaniu bonu, jeśli bezrobotny:

 • podejmuje pracę, za którą otrzyma przynajmniej minimalne wynagrodzenie (od 1 lipca 2023 roku jest to 3 600 zł brutto),
 • będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
 • zostanie zatrudniony na minimum sześć miesięcy.

Ponadto odległość pomiędzy dotychczasowym miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia powinna wynosić przynajmniej 80 km. Możliwe jest również przyznanie bonu, jeśli czas dojazdu do pracy i z powrotem przekracza trzy godziny.

Na jakich zasadach przyznawany jest bon na zasiedlenie i kiedy należy zwrócić środki pieniężne?

Podstawą wypłaty bonu na zasiedlenie jest umowa, którą bezrobotny podpisuje ze starostą. Zobowiązuje się w niej między innymi do:

 • dostarczenia dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia w miejscu oddalonym przynajmniej 80 km od domu – ma na to 30 dni od momentu otrzymania środków pieniężnych,
 • udokumentowania faktu pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej sześć miesięcy – ma na to osiem miesięcy od momentu otrzymania bonu.

Bon na zasiedlenie, co do zasady, nie podlega zwrotowi. Niemniej jednak w niektórych przypadkach konieczne będzie dokonanie zwrotu części lub całości przekazanych środków. Częściowy zwrot ma miejsce, gdy beneficjent utracił zatrudnienie w okresie sześciu miesięcy, lecz w międzyczasie podjął nowe, otrzymując przynajmniej minimalne wynagrodzenie i podlegając ubezpieczeniom społecznym. Zwrot należny będzie za okres pozostawania bez pracy (proporcjonalnie). Tymczasem zwrot całości środków dotyczy osób, które nie podjęły zatrudnienia lub w inny sposób nie wywiązały się z zapisów umowy.

Więcej o zasiłkach dla bezrobotnych przeczytasz na Bizblog.pl:

Bon na zasiedlenie a działalność gospodarcza

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobie, która podejmuje się prowadzenia działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania. Ogólne zasady przekazywania środków pieniężnych są takie same, jak w przypadku osób podejmujących zatrudnienie. Dodatkowo:

 • beneficjent musi założyć nową działalność – nie jest możliwe uzyskanie bonu w czasie zawieszenia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym, jednak otrzymanie bonu na zasiedlenie nie wyklucza możliwości skorzystania z preferencyjnych składek ZUS,
 • jeśli przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek „ZUS na start”, okres sześciu miesięcy nie jest zaliczany do czasu wymaganego do rozliczenia bonu,
 • przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, w którym poda osiągnięty z działalności gospodarczej przychód,
 • przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć w Urzędzie Pracy kopię zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego.
REKLAMA

Na co można przeznaczyć środki pochodzące z bonu na zasiedlenie?

Osoba otrzymująca bon na zasiedlenie powinna pokryć z niego koszty związane z wynajmem mieszkania. Niemniej jednak nie jest zobowiązana rozliczyć się z poniesionych wydatków, dlatego w praktyce środki można wykorzystać w dowolny sposób, na przykład pokrywając koszty transportu rzeczy osobistych czy zakupu niezbędnego sprzętu AGD.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA