REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Urlop szkoleniowy. Kiedy można się o niego ubiegać?

Podnosząc kwalifikacje zawodowe, pracownik może potrzebować kilku dodatkowych dni wolnych na naukę. Jeśli szkoli się on za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, przysługuje mu tak zwany urlop szkoleniowy. Może również skorzystać ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas trwania zajęć.

29.09.2023
20:20
Urlop szkoleniowy. Kiedy można się o niego ubiegać?
REKLAMA

Urlop szkoleniowy to specjalne uprawnienie przysługujące wyłącznie osobom pozostającym w stosunku pracy. Nie dotyczy więc tych, które pracują w ramach umowy cywilnoprawnej. Urlop szkoleniowy dedykowany jest osobom, które podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą. Jest to o tyle istotne, że pracownicy, którzy robią to we własnym zakresie, nie mają prawa do urlopu szkoleniowego, nawet jeśli zdobytą wiedzę lub umiejętności będą mogli wykorzystać w obecnym miejscu pracy. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na podnoszenie kwalifikacji w czasie trwających już kursów czy studiów, pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu szkoleniowego. W przeciwnym razie może jedynie ubiegać się o urlop wypoczynkowy lub bezpłatny.

REKLAMA

Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy trwa sześć w dni w przypadku osób przystępujących do:

  • egzaminów maturalnych,
  • egzaminów eksternistycznych,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tymczasem pracownicy, którzy przygotowują pracę dyplomową oraz zdają egzamin dyplomowy, mogą skorzystać z aż 21 dni wolnych. Co istotne, wymiar urlopu szkoleniowego nie może zostać zmniejszony z inicjatywy pracodawcy. Za okres urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wniosek o urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca udziela go w dni, które są dla szkolącego się dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy. Wniosek, co do zasady, należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zachować ciągłość pracy w zakładzie.

Ustawodawca nie określa, kiedy dokładnie można wybrać urlop szkoleniowy, jednak przyjmuje się, że powinien być on powiązany ze zdarzeniem, jakie do niego uprawnia. Najczęściej termin urlopu jest przedmiotem swobodnych ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jeśli pracodawca zgodził się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie może odmówić przyznania dni wolnych. Tymczasem niewykorzystanie urlopu szkoleniowego nie powoduje, że przechodzi on na kolejny okres, tym samym przepadając.

Więcej o urlopach przeczytasz na Spider's Web:

Dodatkowe uprawnienia przysługujące osobom podnoszącym kwalifikacje

Urlop szkoleniowy to nie jedyne uprawnienie dla osoby, która za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy podnosi kwalifikacje zawodowe. Może ona dodatkowo skorzystać ze zwolnienia z całości lub części dnia pracy w związku z koniecznością uczestniczenia w zajęciach lub dojazdem na nie.

REKLAMA

Niemniej jednak uprawnienie to dotyczy wyłącznie pracowników, którzy odbywają szkolenie w godzinach pracy. Jeśli zajęcia ustalone zostały w czasie wolnym, nie należy traktować ich jak nadgodziny, zatem nie przysługują za nie ani wynagrodzenie, ani godziny do wybrania.

Pracownik, który opuszcza miejsce pracy w związku z zajęciami, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca może zawrzeć z nim tak zwaną umowę szkoleniową, pamiętając o tym, że jej zapisy nie mogą być mniej korzystne od tych wynikających z Kodeksu pracy. Ponadto kurs, szkolenie czy studia mogą zostać dofinansowane lub sfinansowane w całości przez pracodawcę.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA