REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Finanse osobiste - poradniki

Rodzic nie płaci alimentów? Zobacz, jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Do uzyskania pomocy z Funduszu Alimentacyjnego uprawnione jest dziecko, które ma zasądzone alimenty, lecz ich egzekucja jest bezskuteczna. Dorosły składa stosowny wniosek samodzielnie, tymczasem za małoletniego robi to rodzic lub opiekun prawny. Jak i kiedy można ubiegać się o środki z Funduszu Alimentacyjnego?

11.06.2023
7:32
Rodzic nie płaci alimentów? Zobacz, jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
REKLAMA

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

REKLAMA

Przed złożeniem wniosku o przyznanie środków z Funduszu Alimentacyjnego, warto upewnić się, czy rzeczywiście w danym przypadku takowa pomoc przysługuje. Beneficjentem może bowiem być dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia bądź 25. roku życia, jednak w drugim przypadku musi ono kontynuować naukę w szkole lub w uczelni wyższej. Wyjątek stanowią dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – pomoc z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje im bez względu na wiek.

Przede wszystkim o świadczenia można ubiegać się, jeśli rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji stwierdza się, jeśli komornik w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie uzyskał pełnej należności z tytułu bieżących oraz zaległych zobowiązań. Alimentacyjnych. Potwierdza ją zaświadczenie wydane przez komornika.

Ubiegając się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, należy zwrócić uwagę na ustawowy limit dochodu przypadającego na członka rodziny. Obecnie jest to 900 zł, jednak od 1 października 2023 r. zostanie on zwiększony do 1209 zł. Do ogólnej kwoty wliczane są również dochody małżonka lub konkubenta rodzica, z którym dziecko zamieszkuje. Nie uwzględnia się natomiast dochodów dłużnika alimentacyjnego.

Jak uzyskać pomoc z Funduszu Alimentacyjnego?

Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego następuje na wniosek dziecka bądź rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko może samodzielnie złożyć wniosek, jeśli ukończyło 18. rok życia. Świadczenie przyznawane jest na okres trwający od 1 października do 30 września roku następnego. Tymczasem wnioski można składać już od 1 lipca (elektronicznie) lub od 1 sierpnia (osobiście, listownie). Aby złożyć wniosek online, należy założyć profil zaufany, a następnie wypełnić formularz za pośrednictwem serwisu Emp@tia. Swoją tożsamość można też potwierdzić za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dziecko bądź przedstawiciel ustawowy składają kompletny wniosek wraz z załącznikami. Wśród nich musi znaleźć się dokument potwierdzający:

 • stan cywilny – w przypadku rozwiedzionych/owdowiałych,
 • dochody uzyskiwane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 • utratę lub uzyskanie dochodu – jeśli takowe zdarzenia miały miejsce,
 • fakt kontynuowania nauki w przypadku pełnoletnich dzieci,
 • odpis orzeczenia sądu o zarządzeniu alimentów,
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

Dokumentację składa się online bądź w jednostce terenowej MOPS lub GOPS odpowiedniej dla danej gminy. Termin rozpatrzenia wniosku zależy od tego, kiedy został on złożony:

 • do 31 sierpnia – rozpatrzony zostanie do 31 października,
 • do 30 września – rozpatrzony zostanie do 30 listopada,
 • do 31 października – rozpatrzony zostanie do 31 grudnia,
 • do 30 listopada – rozpatrzony zostanie do 31 stycznia roku następnego,
 • do końca stycznia – rozpatrzony zostanie do 28 lutego.

Ile wynosi świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

REKLAMA

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego wypłacane jest w kwocie, która widnieje w wyroku sądu. Niemniej jednak nie może ona przekraczać 500 zł miesięcznie. Jednocześnie wartość świadczenia wynosi minimum 100 zł. Ustalając jego kwotę, należy mieć na uwadze między innymi kryterium dochodowe. Jego przekroczenie nie zawsze dyskwalifikuje z możliwości otrzymania pomocy, jednak kwota świadczenia ulega wtedy zmniejszeniu. Jeśli dochód na członka rodziny wynosi 1000 zł, a alimenty zasądzono w kwocie 500 zł, to świadczenie z Funduszu wyniesie 400 zł. Trzeba bowiem pomniejszyć wysokość przyznanych przez sąd alimentów o kwotę przekraczającą próg dochodowy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA