REKLAMA
 1. bizblog
 2. Rolnictwo /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki

Podatek rolny. Ile wynosi? Kiedy nie trzeba go płacić?

Podatek rolny pełni rolę zastępnika podatku dochodowego w kontekście dochodów uzyskiwanych z działalności rolnej. Podlegają mu grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

10.11.2023
21:59
Podatek rolny. Ile wynosi? Kiedy nie trzeba go płacić?
REKLAMA

Które grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym?

REKLAMA

Podatek rolny płaci się za grunty użytkowe, które zostały oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • grunty orne,
 • sady,
 • łąki,
 • grunty rolne zabudowane,
 • pastwiska,
 • grunty pod stawami,
 • grunty pod rowami.

Co ważne, wymienione wyżej grunty nie mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności innej niż rolnicza działalność gospodarcza. Obowiązek podatkowy ciąży na:

 • właścicielach gruntu,
 • posiadaczach samoistnych,
 • użytkownikach wieczystych,
 • posiadaczy gruntów, które są własnością Skarbu Państwa,
 • dzierżawcach, jeśli grunty zostały wydzierżawione na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub uzyskiwania rent strukturalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do nabycia gruntu na własność, przejścia w samoistne lub zależne posiadanie czy użytkowanie wieczyste. Wygasa on natomiast ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć wymienione okoliczności.

Kiedy nie trzeba płacić podatku rolnego?

Ustawodawca przewidział możliwość uzyskania zwolnienia z opodatkowania podatkiem rolnym. Nie dotyczy on osób, które:

 • są właścicielami gruntów sklasyfikowanych jako użytki ekologiczne,
 • są właścicielami gruntów wpisanych do rejestru zabytków,
 • są właścicielami gruntów na terenie rodzinnych ogródków działkowych,
 • osiągnęły wiek emerytalny,
 • posiadają I lub II grupę inwalidzką,
 • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • są całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym lub do samodzielnej egzystencji.

Więcej poradników podatkowych przeczytasz na Bizblog.pl:

Ile wynosi podatek rolny?

Podatek rolny płaci się według jednej z dwóch stawek. Pierwsza dotyczy gruntów gospodarstwa rolnego i wynosi równowartość 2,5 kwintala żyta za hektar przeliczeniowy. Druga odnosi się do pozostałych gruntów i wynosi równowartość 5 kwintali żyta za hektar. Wysokość cen skupu żyta ogłaszana jest w Monitorze Polskim do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy. Tymczasem przeliczniki powierzchni rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym.

Jeśli nie ma możliwości ustalenia przelicznika, przyjmuje się, że 1 hektar fizyczny odpowiada 1 hektarowi rozliczeniowemu. Podatnikom przysługują ulgi:

 • 60 proc. lub 30 proc. - jeśli grunty rolne znajdują się na terenach górskich i podgórskich,
 • 25 proc. - jeśli podatnik przeprowadzi inwestycje, takie jak na przykład budowa obiektów ochrony środowiska czy instalacja deszczowni,
 • 75 proc. i 50 proc. - w pierwszym i drugim roku użytkowania gruntu, jeśli wcześniej przysługiwało zwolnienie z opodatkowania.

Do kiedy należy opłacić podatek rolny?

Podatek rolny płaci się w czterech ratach, chyba że jego kwota nie przekracza 100 zł, wówczas należy dokonać jednorazowej wpłaty. W pozostałych przypadkach terminy płatności to:

 • 1 rata – do 15 marca,
 • 2 rata – do 15 maja,
 • 3 rata – do 15 września,
 • 4 rata – do 15 listopada.
REKLAMA

Jakich formalności musi dopełnić podatnik?

Obowiązkiem podatnika jest nie tylko terminowa zapłata kolejnych rat podatku. Osoby fizyczne składają organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację, w której znajdują się informacje dotyczące okoliczności powstania obowiązku podatkowego lub wpływające na zmianę wysokości opodatkowania. Mają na to 14 dni od momentu na przykład wejścia w posiadanie gruntu. Ważne, aby formularz złożyć nie w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, a – jak wspomniano – ze względu na miejsce położenia gruntów. Jest to częsty błąd, zwłaszcza jeśli podatnik jest właścicielem więcej niż jednego gruntu. Z obowiązku składania deklaracji nie są zwolnione osoby, które korzystają z różnego rodzaju ulg lub na mocy właściwych przepisów w ogóle nie płacą podatku rolnego.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA