REKLAMA
  1. bizblog
  2. Prawo

Nie sprawdzisz już numeru księgi wieczystej w internecie. Chodzi o ochronę danych osobowych

Publikowanie numerów ksiąg wieczystych na rządowym portalu geoportal.gov.pl łamie przepisy o ochronie danych osobowych. Tak stwierdził UODO i nakazał Głównemu Geodecie Kraju zaprzestanie publikacji tych danych, a także złożył zawiadomienie do prokuratury.

08.04.2020
9:28
Księgi wieczyste. UODO zakazuje publikacji numerów ksiąg i zawiadamia prokuraturę
REKLAMA

Waldemar Izdebski naraził się Urzędowi Ochrony Danych Osobowych po tym, gdy w marcu odmówił przeprowadzenia kontroli w swoim urzędzie. Prezes UODO uznał to za bezprawne udaremnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście i wszczął w tej sprawie postępowanie administracyjne.

REKLAMA

27 marca Prezes UODO wszczął też postępowanie administracyjne w sprawie „naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez podstawy prawnej”.

UODO zwraca uwagę, że w księdze wieczystej dostępne są dane o każdym właścicielu nieruchomości, nawet tak wrażliwe, jak imię i nazwisko, PESEL, informacje zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

Żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego Geoportal2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych

- podkreśla UODO.

Dysponując numerem księgi wieczystej można mieć dostęp do zawartych w księdze wieczystej danych, co według UODO „może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób”. W ten sposób może dochodzić na przykład do nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację.

Do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o  właścicielu konkretnej nieruchomości

- wskazuje UODO.
REKLAMA

Prezes UODO – a wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – wielokrotnie występował do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących udostępniania przez właściwe organy danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych. Jak dotąd bez skutku.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA