REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Bezprawnie zwolnili mnie z pracy. Idę do sądu

Pracownik, który uważa, że został zwolniony z pracy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może odwołać się do sądu. Ważne są tutaj terminy, których bezwzględnie trzeba przestrzegać. W jakich okolicznościach i z jakim roszczeniem można wystąpić do sądu pracy?

24.11.2023
22:31
Bezprawnie zwolnili mnie z pracy. Idę do sądu
REKLAMA

Jak pracodawca może rozstać się z pracownikiem?

REKLAMA

Rozstanie pracodawcy z pracownikiem może przebiegać na kilka sposobów, w zależności od tego, w jakich okolicznościach decyduje się zakończyć współpracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma prawo:

 • zakończyć współpracę w chwili wygaśnięcia umowy – nie ulega ona przedłużeniu, a pracownik nie ma możliwości odwołać się od decyzji pracodawcy,
 • rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron – przyjmuje się, że skoro obie strony przedstawiają zgodną wolę zakończenia współpracy, to żadna z nich nie może się od tej decyzji odwołać,
 • rozwiązać umowę za wypowiedzeniem – w dowolnym momencie, podając powód swojej decyzji. Pracownik może odwołać się do sądu pracy,
 • rozwiązać umowę bez wypowiedzenia – w ściśle określonych przypadkach, podając powód swojej decyzji. Pracownik może się odwołać do sądu pracy.

Zgodnie z powyższym, pracownik będzie mógł odwołać się w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – kiedy można się od niego odwołać?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w dowolnym momencie, chyba że pracownik znajduje się w grupie osób chronionych przed zwolnieniem (są to na przykład kobiety w ciąży lub przebywające na urlopie macierzyńskim). Odwołanie przysługuje pracownikowi w każdym przypadku, jednak wstępując na drogę sądową, należy wiedzieć, kiedy batalia może okazać się ono bezskuteczna. Do sądu można więc wystąpić, jeśli:

 • pracodawca nie zachowa formy pisemnej wypowiedzenia,
 • pracodawca nie poda powodu, dla którego rozwiązuje stosunek pracy lub pracownik się z nim nie zgadza – co istotne, powodem nie może być na przykład osiągnięcie wieku emerytalnego czy pozorna likwidacja stanowiska pracy,
 • zwolnienie dotyczy osoby prawnie przed nim chronionej,
 • nie została zachowana procedura właściwa dla zakładów pracy, w których funkcjonują związki zawodowe,
 • w piśmie rozwiązującym stosunek pracy nie ma informacji o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Więcej porad dotyczących prawa pracy

Zwolnienie dyscyplinarne i odwołanie od niego

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie jedynie w określonych przypadkach. Taką formę rozwiązania stosunku pracy dopuszcza się, jeśli doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub złamania regulaminu pracy czy innych przepisów. Zwolnienie dyscyplinarne wiąże się z licznymi konsekwencjami dla pracownika, generuje też trudności w znalezieniu zatrudnienia. Dlatego też, jeśli dyscyplinarka została wręczona niesłusznie, istnieje możliwość odwołania się od niej. Każdy przypadek jest przez sąd rozpatrywany indywidualnie – ocenia się, czy rzeczywiście doszło do rażących uchybień ze strony pracownika.

Jak odwołać się od wypowiedzenia?

Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do właściwego sądu pracy. Ma na to 21 dni od otrzymania od pracodawcy pisma. Odwołanie składa się w sądzie pracy właściwym dla siedziby pracodawcy – informacja ta powinna znaleźć się w wypowiedzeniu. Pracownik jest zwolniony z opłaty sądowej, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł. Sporządzając odwołanie, należy określić żądania:

 • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • przywrócenia do pracy,
 • odszkodowania.
REKLAMA

Odszkodowanie przyznawane jest za okres maksymalnie trzech miesięcy w kwocie miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który domaga się przywrócenia do pracy, może otrzymać rekompensatę za czas pozostawania bez zatrudnienia (za okres maksymalnie trzech miesięcy). Osoby zatrudnione na okres próbny lub na czas określony mogą domagać się jedynie odszkodowania, natomiast osoby zatrudnione na czas nieokreślony zarówno odszkodowania, jak i przywrócenia do pracy.

Warto pamiętać, że pomimo złożenia odwołania, wypowiedzenie nadal jest skuteczne. Dopiero sąd może, na mocy stosownego wyroku, przywrócić pracownika do pracy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA