REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Chcesz założyć firmę? Weź bezzwrotne wsparcie z UP lub UE

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadanie kapitału na start. Najczęściej jego źródłem są oszczędności własne, a także kredyty i pożyczki dla nowych firm. Istnieje też możliwość pozyskania dotacji na otwarcie własnej firmy ze środków unijnych bądź z urzędu pracy.

12.10.2023
10:59
Chcesz założyć firmę? Weź bezzwrotne wsparcie z UP lub UE
REKLAMA

Jak otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy?

REKLAMA

Dofinansowanie na działalność gospodarczą z urzędu pracy ma charakter bezzwrotny, jeśli spełnione zostaną warunki umowy. Mogą o nie wnioskować bezrobotni, opiekunowie osób niepełnosprawnych (pozostający bez pracy) oraz absolwenci centrów integracji społecznej. Kwota wsparcie wynosi maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2023 roku można otrzymać nawet 38 tysięcy złotych. Wiele zależy od tego, jakimi środkami dysponuje konkretny urząd pracy. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie wniosku, w którym należy zawrzeć:

 • kwotę potrzebną na rozpoczęcie działalności,
 • kalkulację kosztów związanych z założeniem firmy,
 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • cele, na które zostaną wydatkowane środki,
 • formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania (na wypadek, gdyby doszło do przedwczesnej likwidacji firmy lub niewywiązania się z warunków umowy).

Dodatkowo w wielu urzędach wymagany jest biznesplan, w którym zostaną wyszczególnione nie tylko potencjalne koszty, ale również możliwe do osiągnięcia przychody. Dotacja nie zostanie przyznana osobom, które:

 • korzystały już z bezzwrotnego wsparcia na założenie i prowadzenie firmy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziły działalność gospodarczą.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z urzędu pracy?

Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie, pomiędzy przyszłym przedsiębiorcą a urzędem pracy zostanie zawarta umowa. Określa ona między innymi warunki korzystania ze wsparcia. Pieniądze można przeznaczyć na przykład na:

 • zakup urządzeń i sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • towar handlowy,
 • reklamę,
 • konsultacje prawne czy podatkowe,
 • oprogramowanie.

Nie można natomiast pokryć za ich pomocą zobowiązań publiczno-prawnych, opłat za media czy kosztów związanych z wynajmem powierzchni handlowej.

Dofinansowanie na otwarcie firmy ze środków unijnych – kiedy i jak można o nie wnioskować?

Dotacje ze środków unijnych są przyznawane na innych zasadach niż wsparcie z urzędu pracy. Potencjalny przedsiębiorca zwykle nie musi być zarejestrowany jako bezrobotny, lecz jednocześnie musi spełnić szereg innych wymogów. Pierwszym krokiem jest znalezienie programu, w ramach którego wciąż przyjmowane są wnioski o dofinansowanie. Są one dostępne na portalu Funduszy Europejskich bądź w bazie usług rozwojowych PARP.

Polecamy więcej poradników dla prowadzących działalność gospodarczą

Następnie należy zapoznać się z kryteriami, zgodnie z którymi przyznawane są pieniądze. Niektóre projekty dotyczą bowiem wyłącznie firm wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne, inne skierowane są głównie do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w rejonie. Warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie wraz z załączonym biznesplanem. Najczęściej potencjalny beneficjent musi też dostarczyć dodatkowe dokumenty, na przykład zaświadczenie o niekaralności bądź niezaleganiu z zapłatą składek ZUS.

W jaki sposób można wydatkować środki pochodzące z funduszy unijnych?

REKLAMA

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie skutkuje nawiązaniem umowy z przyszłym przedsiębiorcą. Określa ona między innymi wysokość wkładu własnego, który w przypadku dotacji unijnych jest niezbędny. Wskazuje również, w jaki sposób mogą być wydatkowane środki pieniężne.

Warto pamiętać, że trzeba będzie się z nich rozliczyć, przedstawiając faktury VAT, rachunki i podobne dokumenty poświadczające fakt poniesienia kosztu. Rozliczenie dotacji unijnych jest o wiele bardziej skomplikowane, niż dotacji z UP. Niemniej jednak kwota udzielonego wsparcia jest często wyższa, a dotacja, podobnie jak udzielana ze środków krajowych, ma charakter bezzwrotny.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA