REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Zasiłki - poradniki

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby ubezpieczone uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego tylko przez określony czas. Jeśli po wyczerpaniu ustawowego limitu nadal nie są zdolne do podjęcia pracy, mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia rehabilitacyjnego. Komu przysługuje i jakich formalności należy dopełnić, aby je otrzymać?

26.04.2023
6:29
Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić?
REKLAMA

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

REKLAMA

Pracownik, który nie jest zdolny do wykonywania obowiązków zawodowych z powodu choroby, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jest ono wypłacane przez pracodawcę przez 14 lub 33 dni w ciągu roku. Po przekroczeniu limitu pobiera on zasiłek chorobowy, ale maksymalnie przez 182 dni. Jeśli po tym czasie nadal nie podejmuje pracy z przyczyn zdrowotnych, może wnioskować o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Organ rentowy wypłaca je maksymalnie przez 12 miesięcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne, w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego, nie jest wypłacane wyłącznie na podstawie wystawionego przez lekarza zwolnienia, potocznie zwanego L4. Należy bowiem dopełnić pewnych formalności oraz spełnić ustawowe przesłanki, aby je otrzymać. Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć wniosek ZUS ZNp-7 na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

Jeśli zrobi to w późniejszym terminie, będzie musiał dłużej oczekiwać na wypłatę środków pieniężnych. Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (na druku ZUS OL9),
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (na druku ZUS OL10) – nie jest wymagany, jeśli ubezpieczony prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą bądź gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu okresu ubezpieczenia,
 • protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy i kartę wypadku przy pracy – jeśli niezdolność do pracy powstała z tego powodu,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej – jeśli niezdolność do pracy jest nią spowodowana.

Stan zdrowia ubezpieczonego wnioskującego o wypłatę świadczenia ocenia lekarz orzecznik ZUS.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Kwota świadczenia rehabilitacyjnego jest zależna od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jaki był pobierany przed wnioskowaniem o świadczenie. Zgodnie z przepisami wynosi ona:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w okresie trzech pierwszych miesięcy pobierania świadczenia,
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w pozostałym okresie,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży.

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączenia dni ustawowo wolnych.

Kiedy ubezpieczony nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego?

 Zgodnie z art. 18 ust. 7 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która:

 • ma prawo do emerytury,
 • ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych lub przedemerytalnego,
 • jest uprawniona do świadczenia przedemerytalnego bądź kompensacyjnego.

Świadczenie nie zostanie też przyznane, jeśli ubezpieczony:

REKLAMA
 • przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym,
 • na mocy odpowiednich przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • jest niezdolny do pracy wskutek umyślnie popełnionego przestępstwa lub wykroczenia – fakt ten musi zostać potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu,
 • wykonuje pracę zarobkową,
 • został tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA