REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury

Polacy mogą już oszczędzać na emeryturę za granicą. Rząd nic nie dołoży, ale będą ulgi

Rząd nie przekazał do tej pory do Sejmu projektu ustawy, która miałaby wdrożyć Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny do polskiego systemu prawnego. Mimo to, zdaniem specjalistów, Polacy mogą już odkładać na swoją europejską emeryturę.

25.05.2022
15:50
Polacy mogą już oszczędzać na emeryturę za granicą. Rząd nic nie dołoży, ale będą ulgi
REKLAMA

22 marca weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego OIPE (rozporządzenie PEPP).

REKLAMA

Jego główny cel to zwiększenie potencjału europejskiego rynku indywidualnych emerytów, poprzez stworzenie ram dla przygotowania produktów emerytalnych, które mają być proste i opłacalne dla klientów oraz umożliwienie łatwego przenoszenia środków pomiędzy państwami unii europejskiej.

Twórcy OIPE twierdzą, że jest to pierwszy krok na drodze do nowego, dobrowolnego ogólnounijnego systemu oszczędzania na emeryturę, który będzie oferować wiele instytucji finansowych w całej UE.

OIPE to ważny element planu działania Komisji na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych i będzie stanowił uzupełnienie publicznych i pracowniczych systemów emerytalnych, wraz z istniejącymi systemami krajowymi i prywatnymi.

OIPE zapewnić ma osobom oszczędzającym na emeryturę większy wybór, korzyści płynące z większej konkurencji, a także większą przejrzystość i elastyczność w zakresie wachlarza produktów.

Dzięki nowym ramom ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) obywatele UE będą mieli większy wybór systemów oszczędzania na emeryturę. Jednocześnie będą korzystać ze skutecznej ochrony konsumenta. Jako uzupełnienie emerytur publicznych OIPE zaspokaja potrzeby dzisiejszego młodego pokolenia i umożliwia lepsze planowanie i tworzenie rezerw na przyszłość

- powiedziała Komisarz Mairead McGuinness, odpowiedzialna za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych

OIPE jest atrakcyjny i bezpieczny dla klientów oraz ma przynosić zyski

Piotr Wrzesiński, w Polskiej Izbie Ubezpieczeń odpowiedzialny za kwestie związane z ubezpieczeniami na życie, bancassurance oraz dystrybucją ubezpieczeń życiowych, podaje, że produkt PEPP ma być przede wszystkim atrakcyjny i bezpieczny dla europejskich klientów, a także w założeniu przynosić im wiele korzyści, m.in. ze względu na:

  • wyższe stopy zwrotu dzięki elastycznym opcjom inwestycyjnym i alternatywnym technikom ochrony kapitału,
  • niższe kosztom dzięki większej konkurencji, ekonomii skali i cyfryzacji,
  • większą przejrzystość i porównywalność dzięki ustandaryzowanym, łatwym w zrozumieniu informacjom i wprowadzeniu standardowego produktu (basic PEPP)
  • większą elastyczność, w szczególności dzięki możliwości przenoszenia produktu za granicę oraz elastycznym wpłatom i wypłatom.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że również przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń brał udział w pracach EIOPA. W praktyce dla powodzenia projektu PEPP istotny wpływ będą miały m.in. rozwiązania podatkowe przyjęte dla produktu PEPP w poszczególnych krajach członkowskich UE.

OIPE jeszcze nie dla Polaków

W Polsce Ministerstwo Finansów zaproponowało dla produktu PEPP wprowadzenie ulgi podatkowej wzorowanej na istniejących rozwiązaniach w zakresie IKE. 

Na razie, pomimo wejścia w życie rozporządzenia PEPP 22 marca, produkt OIPE nie jest dostępny dla polskich klientów ze względu na niezakończone prace nad projektem ustawy o OIPE. Ostatnia wersja projektu zakładała weście w życie ustawy razem z rozporządzeniem PEPP, ale prace nad projektem utknęły na etapie rządowym

- informuje Piotr Wrzesiński.

Polscy klienci nie są przy tym jedyni. Dla przykładu w Niemczech również nie zakończono jeszcze prac nad lokalnymi przepisami dotyczącymi PEPP, a nawet nie przedstawiono jeszcze propozycji podatkowych rozwiązań dla tego typu produktów.

OIPE to będzie kolejna instytucja wzbogacająca III filar zabezpieczenia emerytalnego, obok PPE, IKE, IKZE czy PPK. Tyle tylko, że będzie to indywidualne oszczędzanie, z własnych pieniędzy. Tu nic nie dołoży ani państwo, ani pracodawca

zaznacza dr hab. Iwona Sierocka, profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku, z kancelarii BKB Baran Książek Bigaj.

W rozmowie z serwisem prawo.pl dodaje ona, że Polacy już teraz, nie czekając na polską ustawę, mogą już oszczędzać w OIPE w tych krajach, które taką możliwość już stworzyły. Choć muszą się liczyć z tym, że ich sytuacja podatkowa może być gorsza w stosunku do oszczędzających w danej instytucji obywateli danego państwa.

Ministerstwo Finansów szykuje ulgi

Serwis prawo.pl podaje, że zgodnie z propozycją MF, jeden oszczędzający będzie mógł gromadzić oszczędności wyłącznie na jednym subkoncie OIPE, by skorzystać ze zwolnień podatkowych.

W przepisach będzie też roczny limit wpłat dla oszczędzającego i ma wynosić kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym

- informuje serwis.

Prawo.pl dodaj też, że przyjęte zostało rozwiązanie, w którym wpłaty na subkonto OIPE prowadzone dla Polski będą pochodziły ze środków oszczędzającego po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast zwolnione z opodatkowania będą dochody uzyskiwane z inwestycji w czasie oszczędzania, jak i dochód związany z wypłatą środków z konta lub subkonta.

Czy OIPE odniesie sukces?

Specjalista Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreśla, że nadal trudno jest ocenić, czy OIPE odniesie sukces. Dodaje jednak, że sama idea stworzenia ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego, który umożliwia przenoszenie środków pomiędzy państwami UE, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania posiadacza, jest jak najbardziej słuszna i potrzebna.

Ponadto rozporządzenie PEPP wprowadza szereg nowych rozwiązań dla produktów emerytalnych, które w przyszłości mogą mieć zastosowanie do innych produktów oszczędnościowych, w tym produktów ubezpieczeniowych

- informuje Piotr Wrzesiński.
REKLAMA

W Polsce, ze względu na oparcie PEPP na rozwiązaniach przyjętych dla IKE, może to być sposób na zwiększenie ulgi podatkowej dla osób już posiadających produkty IKE.

Niemniej jednak, ze względu na wprowadzone w ostatnim czasie PPK, jako dodatkowy, dobrowolny element systemu emerytalnego, wydaje się, że nie ma w Polsce w najbliższym czasie miejsca na wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów emerytalnych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA