REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Pieczątka w firmie do lamusa. Już nikt nie będzie mógł jej zażądać

Brak pieczątki? Żaden problem. Tak ma wkrótce wyglądać prowadzenie firmy w Polsce, jeśli w życie wejdą proponowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiany w prawie określane jako pakiet dla przedsiębiorców. Dziś brak pieczątki na piśmie często oznacza, że dokument ma wartość makulatury, ale przedsiębiorcy borykają się z innymi uciążliwymi wymogami biurokratycznymi. One także mają zniknąć.

11.07.2023
15:26
Pieczątka w firmie do lamusa. Już nikt nie będzie mógł jej zażądać
REKLAMA

Resort rozwoju właśnie zaprezentował pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, który ma objąć ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej, a także zmniejszenie liczby formalności w prowadzeniu firmy, takie jak ograniczenie wymogu używania pieczątek czy usprawnienie kontroli w firmach. Propozycje te zostały już przyjęte przez Radę Ministrów, ale będą musiały jeszcze przejść przez parlament.

REKLAMA

Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały – deklaruje minister rozwoju Waldemar Buda.

Szef resortu rozwoju jako przykład podaje zasadę „one in, one out”, która ma oznaczać, że wprowadzając nowy obowiązek dla przedsiębiorców, rząd zniesie inny. Inną ważną nowością miałaby być zasada miesięcznego vacatio legis dla przepisów gospodarczych. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mieli co najmniej miesiąc na przystosowanie się do nowych przepisów. Zdarzało się, że zmiany wprowadzano niemal z dnia na dzień, zaskakując firmy – czasem pod koniec roku, w okresie świątecznym.

Przyjazne i stabilne prawo. Dopiero teraz?

Nowe przepisy przyczynią się do tworzenia bardziej stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom prawa – obiecuje Buda.

Można by zapytać, dlaczego takie zmiany są wprowadzane dopiero teraz i na pomysł stworzenia bardziej stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom prawa nie pomyślano przez ostatnie osiem lat, ale cieszmy się tym, co mamy. Minister przyznaje, że rozwiązania przewidziane w projekcie „w istotnej części” zostały zgłoszone przez partnerów społecznych, czyli w praktyce organizacje przedsiębiorców oraz same urzędy.

Pakiet zmian składa się z czterech filarów:

  • łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie,
  • prostsze zasady prowadzenia firm,
  • usprawnienie sukcesji w firmach,
  • przyjazne prawo gospodarcze.

Ułatwienia dla nowicjuszy w biznesie

Nowym rodzajem zachęty ma być możliwość prowadzenia biznesu na niewielką skalę dzięki działalności nierejestrowej. Taką działalność będą mogli jednak prowadzić tylko cudzoziemcy, o ile mają uprawnienia do prowadzenia „regularnej” działalności gospodarczej. Drugim warunkiem jest konieczność posługiwania się numerem PESEL w obrocie gospodarczym.

Proponuje się też rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika oraz zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Ministerstwo obiecuje, że przyczyni się do włączenia do rzemiosła podmiotów rzemieślniczych, które były dotychczas z nich wykluczone i nie mogły korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle.

Brak pieczątki i inne zmiany

Najbardziej namacalną zmianą ma być daleko idące ograniczenie obowiązku posługiwania się pieczątką. Ministerstwo obiecuje, że brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne. Nie będzie też można wymagać i żądać od przedsiębiorcy, by posługiwał się pieczątką. Resort obiecuje też mniej dokumentów papierowych, które mają na większą skalę zostać zastąpione dokumentami elektronicznymi.

Jeśli chodzi o znacznie mniej przyjemną dla przedsiębiorców sferę, czyli kontrole w firmach, to mają one zostać uprawnione w takim sensie, że wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli. Dzięki temu ma ona przebiegać szybciej i sprawniej.

Kolejna zmiana to odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów m.in.: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o kierujących pojazdami, czy ustawy – Prawo lotnicze. Ma to przyczynić się do szybszego rozstrzygnięcia spraw.

Usprawnienia dziedziczenia firm

Resort zapowiada dalsze uelastycznienie przepisów dotyczących przekazywania biznesu następcom prawnym. Wśród najważniejszych nowości trzeba wymienić automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd. Obecnie dzieje się to dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd. Taka zmiana ma pomóc spadkobiercom w utrzymaniu firmy do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych.

Inne zmiany to ułatwienia przy powoływaniu zarządcy sukcesyjnego i usprawnienie pełnienia przez niego zadań czy ułatwienie sukcesji spółek i wykonywanie praw z udziałów i akcji. Wprowadzona zostanie nowa procedura wyznaczania i odwoływania wspólnego przedstawiciela dla współposiadaczy udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

REKLAMA

Bardziej przyjazne prawo gospodarcze

MRiT deklaruje, że chce wprowadzić w Prawie przedsiębiorców rozwiązania, które „udoskonalą otoczenie prawne”. Oprócz wspomnianej zasady „one in, one out” i wydłużonego vacatio legis ma się pojawić obowiązkowa ocena ex-post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne. Chodzi o analizę skutków wprowadzenia zmian w prawie pod kątem zgodności z założeniami. Wśród propozycji jest też włączenie partnerów społecznych w bieżący przegląd obowiązującego prawa.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA