REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Emerytury - poradniki

Emerytura z ZUS może być wyższa o nawet 300 zł. Jakie mogą być dodatki do emerytury i komu przysługują?

Dodatki do emerytury to środki finansowe wypłacane osobom spełniającym ustawowe wymagania. Ich celem jest poprawa sytuacji materialnej emerytów. Na jakich zasadach są przyznawane i jak o nie wnioskować?

09.05.2023
6:49
Polski Ład emerytury
REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które przez ZUS zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wypłacany jest on również emerytom, którzy ukończyli 75. rok życia, bez względu na ich sytuację zdrowotną.

W pierwszym przypadku, aby otrzymać dodatek, należy złożyć stosowne dokumenty w ZUS, natomiast w drugim przypadku jest on wypłacany z urzędu. Środki nie mogą być wypłacane osobie, która co najmniej 2 tygodnie w miesiącu spędza w ośrodku leczniczo-opiekuńczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł.

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki przysługuje emerytom lub rencistom, uznanym za kombatanta na mocy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 marca 2023 roku dodatek kombatancki wynosi 294,39 zł. Ubiegając się o świadczenie, należy złożyć wniosek w ZUS oraz zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny ma na celu obniżenie kosztów związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, gazowej czy cieplnej. Przysługuje on:

  • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdowom i wdowcom po wyżej wymienionych.

Od 1 marca 2023 roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł.

Dodatek kompensacyjny

O dodatek kompensacyjny mogą ubiegać się osoby, którym przysługuje:

  • dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny,
  • dodatek za tajne nauczanie i ryczałt energetyczny.

Świadczenie otrzymają również wdowy i wdowcy po wyżej wymienionych uprawnionych. Dodatek kompensacyjny wynosi 44,16 zł. Ubiegając się o niego, należy przedłożyć w ZUS wniosek oraz decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wdowy i wdowcy składają natomiast wniosek wraz z decyzją potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny kombatanta.

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie przewidziany jest dla osób, które przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w polskich szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańska. Mogą się o niego ubiegać także emeryci i renciści, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie. Dodatek od 1 marca 2023 roku wynosi 293,39 zł.

Świadczenia dla żołnierzy, osób deportowanych oraz niewidomych ofiar działań wojennych

O świadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej mogą ubiegać się osoby przymusowo zatrudniane w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Dotyczy ono osób, w przypadku których przymus zatrudnienia wystąpił w latach 1949-1959. Świadczenie wynosi obecnie 294,39 zł.

Osobom deportowanym do przymusowej pracy oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przysługuje innego rodzaju dodatek – wynosi on od 14,76 zł do 279,71 zł, w zależności od liczby pełnych miesięcy pracy. Niewidomym, którzy utracili wzrok w wyniku działań wojennych prowadzonych w latach 1939-1945, przysługuje dodatek w wysokości renty socjalnej. Obecnie wynosi on 1127,12 zł. Niemniej jednak w przypadku zbiegu tego świadczenia z innymi, przysługuje tylko jedno, wyższe lub wybrane przez beneficjenta.

REKLAMA

Kiedy ZUS wypłaci dodatek do emerytury?

Dodatki do emerytury, poza dodatkiem pielęgnacyjnym dla osób po 75. roku życia, nie są wypłacane z urzędu. Oznacza to, że osoba uprawniona do ich otrzymania musi złożyć stosowny wniosek, przedstawiając jednocześnie dokumenty, na mocy których ubiega się o środki pieniężne. Organ rentowy, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje decyzję o wypłacie dodatku - jeśli ubezpieczony spełnia ustawowe wymagania.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA