REKLAMA
 1. bizblog
 2. Emerytury /
 3. Poradniki
 4. Emerytury - poradniki /

Świadczenie przedemerytalne. Kto i kiedy może je uzyskać?

Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie przysługujące osobom, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Aby go uzyskać, należy spełnić warunki ustawowe – niektóre z nich dotyczą wszystkich ubiegających się o świadczenie, inne natomiast mają charakter indywidualny.

06.10.2023
8:17
renty emerytury zus
REKLAMA

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne, zwane inaczej zasiłkiem przedemerytalnym, przysługuje osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (nie nabyły więc prawa do emerytury) oraz utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych. Jest ono wsparciem dla tych, którzy ze względu na zaawansowany wiek mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Zasiłek przedemerytalny przysługuje także osobom, które utraciły prawo do renty bądź świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Aby go otrzymać, należy spełnić szereg warunków ustawowych, a dodatkowo złożyć stosowny wniosek w ZUS.

Od 1 marca 2023 roku zasiłek wynosi 1 600,70 zł brutto. Świadczeniobiorcy mają możliwość dorabiania, jednak muszą pilnować, aby nie przekroczyć kwoty granicznej, co skutkuje zawieszeniem wypłaty zasiłku.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Ustawodawca podaje szereg warunków, jakie trzeba spełnić, aby starać się o zasiłek przedemerytalny. Niektóre z nich dotyczą wszystkich potencjalnych świadczeniobiorców. Zgodnie z przepisami muszą oni:

 • przez okres co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych,
 • w momencie złożenia wniosku figurować jako bezrobotny w Urzędzie Pracy,
 • aktywnie poszukiwać zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • złożyć stosowny wniosek w ciągu 30 dni od wydania przez Urząd Pracy dokumentu potwierdzającego fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ponadto wymaga się, aby osoba, która pozostawała w stosunku pracy, spełniła jeden z poniższych warunków:

 • do dnia rozwiązania umowy o pracę z powodu niewypłacalności lub likwidacji zakładu pracy była zatrudniona przez co najmniej 180 dni i ukończyła 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni). Ważne jest również posiadanie minimum 20 (kobiety) lub 25 (mężczyźni) lat stażu pracy,
 • do dnia rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona przez minimum 180 dni, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i posiada staż uprawniający do emerytury, wynoszący minimum 30 lat (kobieta) i 35 lat (mężczyzna),
 • do dnia rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez co najmniej 180 dni, posiada staż uprawniający do emerytury – minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni),
 • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę, z powodu likwidacji lub niewypłacalności zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych, była zatrudniona przez 180 dni i posiadała staż uprawniający do emerytury - co najmniej 34 lata (kobiety) i 39 lat (mężczyźni).

Podsumowując, główne warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny, dotyczą minimalnego stażu pracy i wieku. Ważne, aby u poprzedniego pracodawcy przepracować przynajmniej 180 dni.

Więcej o zasiłkach przeczytasz na Spider's Web:

Zasiłek przedemerytalny dla przedsiębiorców. Na jakich zasadach można go otrzymać?

Zasiłek przedemerytalny mogą otrzymać nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, lecz również przedsiębiorcy. W ich przypadku wymagane jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości. Innymi słowy, przedsiębiorca musi ogłosić upadłość, nie może zlikwidować firmy na przykład ze względu na problemy finansowe ani jej odsprzedać. Ponadto w momencie ogłoszenia upadłości ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Ustawodawca wymaga też, aby w dniu ogłoszenia upadłości przedsiębiorca:

 • miał ukończone 56 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
 • posiadał okres uprawniający do emerytury 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).
REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorców wypłacane jest na zasadach ogólnych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA