REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Zasiłki - poradniki

Pomoc społeczna. Kto może się o nią ubiegać?

Z pomocy społecznej mogą skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić kryteria ustawowe, dotyczące między innymi limitu wysokości miesięcznego dochodu na osobę.

07.09.2023
18:42
Pomoc społeczna. Kto może się o nią ubiegać?
REKLAMA

Pomoc społeczna skierowana jest do obywateli, którzy znaleźli się w niedostatku, w szczególności na skutek:

REKLAMA
 • niepełnosprawności,
 • przemocy domowej,
 • bezrobocia,
 • bezdomności,
 • sieroctwa,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • zdarzenia losowego.

Osoba, która chce się o nią ubiegać, powinna zgłosić się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co istotne, nie musi dokonywać zgłoszenia osobiście – może to za nią zrobić członek rodziny, a nawet sąsiad.

Odmowa przyznania pomocy społecznej

Istnieje wiele powodów, dla których pomoc społeczna może nie zostać udzielona. Niewłaściwe postępowanie daje również podstawę do odebrania pomocy, zwłaszcza w sytuacji, gdy uprawniony:

 • nie współpracuje z pracownikiem socjalnym,
 • z nieuzasadnionych przyczyn odmawia podjęcia zatrudnienia, przerywa szkolenie zawodowe, nie wykonuje zleconych mu prac interwencyjnych,
 • z nieuzasadnionych przyczyn odmawia podjęcia leczenia odwykowego,
 • odmawia zawarcia kontraktu socjalnego.

Jak wnioskować o pomoc społeczną?

Wniosek o pomoc społeczną może mieć formę pisemną, jednak pracownik socjalny zobowiązany jest także do przyjęcia zgłoszenia w formie ustnej. Należy poinformować go o obecnej sytuacji życiowej i materialnej, niezbędnych wydatkach oraz niezaspokojonych potrzebach. Konieczne będzie również ustalenie dochodu na osobę, gdyż w przypadku przekroczenia ustawowych limitów pomoc społeczna na ogół nie przysługuje.

We wniosku nie trzeba natomiast precyzować, jaki rodzaj pomocy ma zostać udzielony. W ciągu 14 dni (w sprawach pilnych w ciągu dwóch dni) od złożenia wniosku pracownik socjalny zobowiązany jest przeprowadzić wywiad środowiskowy. Dotyczy on nie tylko osoby wnioskującego, lecz również członków rodziny oraz wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Decyzja dotycząca przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w ciągu 30 dni od przeprowadzenia wywiadu.

O zasiłkach dowiesz się więcej na Spider’s Web:

Pomoc społeczna – rodzaje świadczeń

Pomoc społeczna nie ma charakteru jednolitego – uprawniony może więc otrzymać świadczenia różnego rodzaju, w zależności od potrzeb i faktu spełnienia ustawowych wymagań. Najczęściej przyznawane są:

 • zasiłek stały – przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, obecnie wynosi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem uprawnionego, wypłacany jest w kwocie nie wyższej niż 719 zł,
 • zasiłek okresowy – przysługuje na dany czas i wynosi nie więcej, niż 418 zł miesięcznie,
 • zasiłek celowy – musi zostać przeznaczony na zaspokojenie konkretnej potrzeby życiowej,
 • pomoc w celu usamodzielnienia ekonomicznego osoby lub rodziny – przyczynia się do uzyskania konkretnych umiejętności zawodowych, może mieć formę pieniężną i niepieniężną,
 • pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki – udzielana jest osobom opuszczającym niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Kryterium dochodowe przyznawania pomocy społecznej

O pomoc społeczną co do zasady mogą ubiegać się osoby spełniające kryterium dochodowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomoc przysługuje:

REKLAMA
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 776 zł netto miesięcznie,
 • osobie w rodzinie, której miesięczny dochód nie przekracza 660 zł netto.

W szczególnych przypadkach o świadczenie mogą starać się osoby przekraczające wymagany dochód, które znalazły się w szczególnie niekorzystnej sytuacji życiowej. Ustawodawca nie określa, o jakie dokładnie sytuacje chodzi, dlatego ich weryfikacja każdorazowo pozostaje przedmiotem wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę, jeśli pomoc społeczna ma zostać przyznana w interwencji kryzysowej.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA