REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Stopy procentowe ani drgną. RPP wyjaśnia ostatnią decyzję w tym roku

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała w środę, że postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. - Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie - argumentuje RPP.

06.12.2023
18:39
Stopy procentowe ani drgną. RPP wyjaśnia ostatnią decyzję w tym roku
REKLAMA

Zgodnie z decyzją RPP stopy procentowe wynoszą:

REKLAMA
  • stopa referencyjna 5,75 proc.;
  • stopa lombardowa 6,25 proc.;
  • stopa depozytowa 5,25 proc.;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80 proc.;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85 proc.

RPP tłumaczy swoją decyzję

W komunikacie przekazanym po ogłoszeniu decyzji ws. stóp procentowych, Rada wskazuje, że koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, choć jest zróżnicowana między największymi gospodarkami.

Napływające dane potwierdzają, że w strefie euro roczna dynamika PKB w III kw. br. obniżyła się i była bliska zera, przy czym w Niemczech była ujemna. Natomiast w Stanach Zjednoczonych roczna dynamika PKB w III kw. br. przyspieszyła i przekraczała wieloletnią średnią. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach - stwierdza RPP.

I wskazuje, że następuje dalszy spadek inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki, przy czym w wielu krajach roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. Przypomina również, że wcześniejszy spadek cen surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję kosztową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo obniża się.

W warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska, choć w ostatnim czasie wzrosła. W III kw. br. dynamika PKB w Polsce – według wstępnego szacunku GUS – wyniosła 0,5 proc. r/r (wobec -0,6 proc. r/r w II kw. br.). Dodatnio na wzrost PKB oddziaływał wkład eksportu netto, a także – choć w mniejszym stopniu – wzrost inwestycji i konsumpcji - podaje RPP.

I zaznacza, że jednocześnie wkład zmiany zapasów do dynamiki PKB był wyraźnie ujemny.

W październiku 2023 r. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa były wyższe niż rok wcześniej. Mimo osłabionej dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest niższe niż na początku roku - stwierdza.

Więcej o stopach procentowych przeczytasz na Bizblog.pl:

Inflacja spada, złoty umacnia się

RPP zwraca uwagę również na to, że według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2023 r. wyniósł 6,5 proc. (wobec 6,6 proc. w październiku br.).

Uwzględniając dane GUS, można szacować, że do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się przede wszystkim obniżenie inflacji bazowej, a także – choć w mniejszym stopniu – obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych - czytamy w komunikacie.

W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast wzrost rocznej dynamiki cen energii.

W październiku br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były istotnie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach - prognozuje RPP.

I ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym
poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie - tłumaczy swoją decyzję RPP.

I zaznacza, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

REKLAMA

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie - zapewnia RPP.

I przypomina, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA