REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki

Regulamin pracy. Kiedy trzeba go wprowadzić do firmy?

Kodeks pracy oraz inne akty prawne stanowią bazę do stworzenia wewnętrznych regulaminów zakładowych, zgodnie z którymi funkcjonują przedsiębiorstwa. Są to tak zwane regulaminy pracy, które w pewnych przypadkach należy stworzyć, a w innych można to zrobić fakultatywnie.

13.04.2024
22:01
Regulamin pracy. Kiedy trzeba go wprowadzić do firmy?
REKLAMA

Czym jest regulamin pracy?

REKLAMA

Regulamin pracy to akt wewnątrzzakładowy określający sposób funkcjonowania konkretnej jednostki. Tworzy się go w oparciu o Kodeks pracy oraz inne akty prawne. Przyjęte w regulaminie pracy rozwiązania nie mogą być mniej korzystne od tych, które znajdują się w przepisach ogólnych. W sposób precyzyjny określają one prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawcy.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Nie istnieje jeden konkretny wzór, na podstawie którego należało by sporządzić regulamin pracy. Wynika to z faktu, iż dokument ten powinien być dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Przygotowuje go pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo samodzielnie, jeśli w uzgodnionym terminie nie dojdzie do ugody w sprawie treści dokumentu lub w zakładzie nie działa żaden związek zawodowy. W regulaminie pracy powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • organizacji pracy,
 • warunków przebywania na terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu,
 • wyposażenia pracowników w narzędzia pracy oraz akcesoria BHP,
 • systemu rozkładu czasu pracy,
 • przyjętego okresu rozliczeniowego,
 • pory nocnej,
 • terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,
 • obowiązków w zakresie przestrzegania zasad BHP,
 • przyjętego sposobu potwierdzania obecności pracowników,
 • kar i odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Akt ten musi precyzować warunki zatrudnienia, nie pozostawiając dużego pola do interpretacji. Pozwala to uniknąć sporów, a w przypadku ich powstania umożliwia znalezienie polubownego rozwiązania.

Więcej o Kodeksie pracy przeczytasz na Bizblog.pl:

Zapoznanie pracowników z regulaminem pracy – jak wywiązać się z obowiązku?

Regulamin pracy dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracowników, dlatego każdy powinien mieć możliwość zapoznania się z nim. Dokument wchodzi w życie po dwóch tygodniach od dnia podania do wiadomości pracowników. Można to zrobić poprzez:

 • rozesłanie tekstu regulaminu mailowo,
 • wywieszenie regulaminu w ogólnodostępnym miejscu,
 • pozostawienie regulaminu w miejscu, do którego każdy pracownik ma dostęp,
 • przekazanie tekstu regulaminu pracownikom w sposób bezpośredni.

Wszelkie zmiany regulaminu objęte są takim samym trybem, jak jego wprowadzenie. Oznacza to, że nie można zmienić zapisów bez uprzedniego podania do wiadomości pracowników.

Kto ma obowiązek tworzyć regulamin pracy?

Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Obowiązek sporządzenia dokumentu powstaje wraz z zatrudnieniem pięćdziesiątego pracownika, nie bierze się natomiast pod uwagę średniego zatrudnienia rocznego. Wyjątkiem od ogólnej reguły są zakłady objęte układem zbiorowym pracy. W firmach, w których zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników, nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy, jednak przygotowanie dokumentu może nastąpić z woli pracodawcy.

REKLAMA

Regulamin pracy czy Kodeks pracy? Który akt jest ważniejszy?

Regulaminy pracy nie mogą funkcjonować w oderwaniu od przepisów ogólnych, które zawarte są w Kodeksie pracy albo w innych ustawach i rozporządzeniach. Pracodawca może oczywiście wprowadzić rozwiązania korzystniejsze dla pracownika, nie ma jednak prawa ograniczać przywilejów wynikających bezpośrednio z Kodeksu pracy. Umowne postanowienia, które w jakikolwiek sposób krzywdziłyby pracowników, są nieważne. Nie będą więc stanowiły dowodu na przykład w przypadku sporu na linii pracownik-pracodawca. Można powiedzieć, że regulamin pracy stanowi doprecyzowanie Kodeksu pracy i pozostałych aktów prawnych. W razie wątpliwości, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do niego. W kwestiach nieregulowanych regulaminem zastosowanie będą miały przepisy ogólne.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA