REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Emerytury - poradniki

Czym jest dodatek pielęgnacyjny i kto jest do niego uprawniony?

Dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby uprawnione do emerytury lub renty. Seniorom po 75. roku życia przyznawany jest z urzędu, natomiast pozostali muszą spełnić ustawowe wymagania, aby otrzymać świadczenie.

07.03.2024
22:19
emerytura stopa zastąpienia
REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny to rodzaj świadczenia, którego celem jest pomoc w pokryciu kosztów utrzymania osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji bądź zdolnych w sposób ograniczony. Przyznawany jest on automatycznie osobom, które ukończyły 75. rok życia. Seniorzy nie muszą dopełniać żadnych formalności – świadczenie zostanie wypłacone wraz z emeryturą albo rentą. O dodatek pielęgnacyjny mogą też ubiegać się osoby młodsze, lecz aby go otrzymać, muszą spełnić ustawowe wymagania.

REKLAMA

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, które nie ukończyły 75. roku życia, również mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. Przez całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji należy rozumieć takie naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia wykonywanie prostych, codziennych czynności, takich jak:

 • przyjmowanie posiłków i płynów,
 • utrzymanie higieny osobistej,
 • korzystanie z toalety,
 • utrzymanie porządku,
 • korzystanie ze świadczeń medycznych,
 • przyjmowanie leków.

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • dokumentację medyczną mającą znaczenie w kwestii uzyskania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • wniosek o przyznanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

Wniosek wraz z załącznikami można przedłożyć w dowolnym oddziale ZUS, jednak najczęściej rozpatruje go jednostka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania beneficjenta. ZUS w ciągu 30 dni powinien poinformować wnioskodawcę o decyzji dotyczącej przyznania świadczenia bądź odrzucenia wniosku. Co istotne, dodatek pielęgnacyjny może otrzymać wyłącznie osoba po 75. roku życia albo młodsza, jeśli jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, natomiast nie przysługuje on opiekunom tychże osób. Świadczenie wypłacane jest wraz z emeryturą lub rentą, nie trzeba rozliczać się z wydatkowania środków.

Więcej poradników emerytalnych w Bizblog.pl

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2024 roku?

Dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak emerytury oraz renty, podlega corocznej waloryzacji. Przeprowadzana jest ona na dzień 1 marca i to właśnie od tej daty świadczeniobiorca otrzymuje środki w wyższej kwocie. Do 29 lutego 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł, natomiast od 1 marca 2024 roku wyniesie 324,39 zł. Podwyżka nie jest więc wysoka, jednak warto pamiętać, że świadczenie jest wolne od opodatkowania, nie podlega też egzekucji sądowej ani administracyjnej. Innymi słowy, nie może zostać zabrane osobie, której zostało przyznane.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – dwa osobne świadczenia

Dodatek pielęgnacyjny często bywa nazywany zasiłkiem pielęgnacyjnym, jednak są to dwa zupełnie inne świadczenia przyznawane na odrębnych zasadach. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje i wypłaca MOPS, dlatego jego pobieranie nie jest związane z ustaleniem prawa do emerytury lub renty. Ponadto osoba, która pobiera dodatek pielęgnacyjny, nie ma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku osób po 75. roku życia, które automatycznie nabywają prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli dotychczas pobierały zasiłek pielęgnacyjny, muszą z niego zrezygnować, informując o tym właściwy organ.

REKLAMA

Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony?

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu bądź na wniosek, jednak w niektórych przypadkach nie będzie wypłacany. Świadczenie nie obejmuje seniorów, którzy przebywają w ośrodku zapewniającym całodobowe, bezpłatne utrzymanie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której znajduje się poza ośrodkiem co najmniej dwa tygodnie w miesiącu – wtedy dodatek zostanie wypłacony na zasadach ogólnych.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA