REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury /
  3. Poradniki
  4. Emerytury - poradniki

Polska emerytura dla obywateli Ukrainy. Jakie warunki muszą spełnić?

Obywatele Ukrainy, którzy pracowali i odprowadzali składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce, mają prawo do emerytury wypłacanej przez ZUS. Muszą przy tym spełnić takie same warunki otrzymania świadczenia, jak polscy obywatele.

14.02.2024
9:01
jaką dostanę emeryturę
REKLAMA

Polska emerytura dla Ukraińca – uwarunkowania prawne

REKLAMA

Wojna tocząca się na terytorium Ukrainy i związany z nią napływ imigrantów wymusza na ustawodawcy wprowadzenie przepisów regulujących na przykład kwestię zatrudniania Ukraińców. Niemniej jednak zabezpieczenie socjalne w postaci emerytury nie jest niczym nowym – warunki wypłacania świadczenia reguluje umowa zawarta z Kijowem w 2012 r., która weszła w życie w 2014 r. Chroni ona osoby, które pracowały zarówno na terytorium Polski, jak i Ukrainy, w kontekście ustalania okresów składkowych. Warto podkreślić, że z podobnych rozwiązań korzystają Polacy, którzy wykonują pracę w krajach unijnych.

Jakie warunki muszą spełniać Ukraińcy, aby pobierać emeryturę w Polsce?

Ukraińcy, którzy pracowali zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, mogą otrzymać nawet dwie emerytury. Muszą jednak spełnić warunki – odrębne dla polskiego i ukraińskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W Polsce ogólne zasady pobierania emerytur są tożsame dla obywateli naszego kraju i Ukraińców. Dotyczą one:

  • wieku emerytalnego – dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat,
  • opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przynajmniej przez 1 dzień,
  • okresów składkowych, wynoszących minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – dotyczy osób nabywających prawo do emerytury na starych zasadach, urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Jeśli Ukrainiec nie spełnia warunku dotyczącego okresów składkowych, będzie miał doliczone okresy ubezpieczenia w Ukrainie, o ile nie pokrywają się one z polskimi. Warto pamiętać, że w przypadku osób chcących uzyskać świadczenie na zasadach ogólnych, okresy składkowe nie obowiązują.

Emerytura dla Ukraińca a ponowne zatrudnienie

Obywatele Ukrainy, którzy chcą pobierać polską emeryturę, nie mogą na dzień przyznania prawa do świadczenia pozostawać w stosunku pracy. Należy więc zakończyć go przed przejściem na emeryturę.

Przepisy są tutaj tożsame z tymi, które obowiązują obywateli polskich. Emeryci, którzy chcieliby podjąć dodatkowe zatrudnienia, mają do tego prawo. Pobierając świadczenie na zasadach ogólnych, nie obowiązują żadne ograniczenia – stosunek pracy można zawrzeć z byłym pracodawcą, ponadto emeryt może wykazać dochód w dowolnej wysokości.

Więcej o obywatelach Ukrainy w Polsce przeczytasz na Bizblog.pl:

Wcześniejsza emerytura dla obywateli Ukrainy – na jakich zasadach?

Ustawodawca umożliwia przedstawicielom niektórych zawodów przejście na wcześniejszą emeryturę. Przepisy obejmują między innymi górników, osób pracujących w hutnictwie, przemyśle lekkim czy nauczycieli. Ukraińcy, którzy posiadają odpowiedni staż pracy wymagany przez poszczególne przepisy, mają prawo przejść na wcześniejszą emeryturę na takich samych zasadach, jak Polacy.

Jeśli staż ubezpieczenia w Polsce jest za krótki, aby przyznać Ukraińcowi wcześniejszą emeryturę, istnieje możliwość doliczenia okresów pracy w Ukrainie. Warunkiem jest jednak, aby była to praca wykonywana w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze. Nie podlegają natomiast sumowaniu okresy pracy w normalnym trybie, jeśli chodzi o możliwość przyznania świadczenia w formie wcześniejszej emerytury.

Polska emerytura dla Ukraińców – co warto wiedzieć?

REKLAMA

Obywatel Ukrainy może otrzymać emeryturę w Polsce tylko w przypadku spełnienia ogólnych warunków, które są tożsame z obowiązującymi obywateli naszego kraju. Jeśli spełnia on warunki jedynie do uzyskania emerytury ukraińskiej, obowiązek wypłaty świadczenia ciąży na instytucji ubezpieczeniowej w Ukrainie.

Nie jest więc prawdą, jakoby Ukraińcy mogli pobierać emeryturę na specjalnych, korzystniejszych zasadach. Nie otrzymają jej osoby, które nie odprowadzały w Polsce składek na ubezpieczenie społeczne, a więc de facto nie pracowały albo pracowały „na czarno”.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA