REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Zasiłki - poradniki /

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Kiedy może zostać odebrany rodzicom?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, którego celem jest pomoc w pokryciu części kosztów związanych z wychowaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje na drugie i kolejne dziecko, a ustalając jego wysokość, nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

16.11.2023
22:09
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Kiedy może zostać odebrany?
REKLAMA

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie wypłacane od 1 stycznia 2022 roku. Jest to program, który został wprowadzony w życie celem pomocy w pokryciu kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych dziecka i wychowaniem go. RKO wypłacane jest na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka. Może je uzyskać także osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu z wnioskiem o o wszczęcie postępowania celem jego przysposobienia.

REKLAMA

Jaka jest wysokość świadczenia i kiedy jest ono wypłacane?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany jest w miesięcznych ratach. Świadczenie przysługuje na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia do ukończenia 35. miesiąca życia. Suma wypłat nie może przekroczyć 12 tys. zł, przy czym to rodzic decyduje, czy będzie miesięcznie otrzymywał 500 zł czy 1 000 zł. Co oczywiste, jeśli wybierze mniejszą kwotę, świadczenie będzie wypłacane przez dwa lata, natomiast w przypadku wyboru wyższej – przez rok. Jego wysokość można zmienić jednokrotnie, występując z odpowiednim wnioskiem.

Jak wnioskować o wypłatę RKO?

Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć już po ukończeniu przez dziecko 9. miesiąca życia, jednak nie zostanie ono przekazane we wcześniejszym terminie. Rodzice mają czas na złożenie formularza do ukończenia przez dziecko 13. miesiąca życia – w przeciwnym razie RKO zostanie pomniejszone o 500 zł za każdy miesiąc zwłoki. Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę ZUS PUE, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Rodzice wybierają formularz RKO-R, natomiast pozostałe osoby – RKO-O. Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej na wskazany w formularzu rachunek bankowy. ZUS ustala do niego prawo w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

RKO – sytuacje szczególne

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje każdemu, kto spełni wymagania ustawowe – w tym również rodzicom samotnym oraz rozwiedzionym. W drugim przypadku, jeśli sąd zdecydował o opiece naprzemiennej, każdy rodzic będzie miał prawo do połowy świadczenia, a więc 250 zł lub 500 zł.

Na nieco innych zasadach RKO wypłacane jest osobom, które przyjmują na wychowanie dziecko starsze. Okres od 12 do 36 miesięcy liczy się bowiem od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. Świadczenie wypłaca się jednak nie dłużej, niż do osiągnięcia przez dziecko 7. roku życia.

RKO może również dotyczyć pierwszego dziecka, ale tylko w przypadku, gdy uczęszcza ono do żłobka lub klubu dziecięcego. Dopłata wynosi maksymalnie 400 zł, jednak nie może być wyższa od kosztów faktycznie ponoszonych za pobyt dzieci.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na Bizblog.pl:

Czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy może zostać odebrany?

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje możliwość odebrania świadczenia w dwóch przypadkach:

  • gdy jest ono wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • jeśli osoba, która otrzymuje pieniądze, nie sprawuje opieki nad dzieckiem.
REKLAMA

Podejrzenie marnotrawienia środków pieniężnych upoważnia dyrektora ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzenia wywiadu rodzinnego. Jego celem jest ustalenie, jak wydatkowane są pieniądze i czy rzeczywiście służą one przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb dziecka.

W drugim przypadku, gdy ZUS ma wątpliwości odnośnie faktycznego sprawowania opieki, również zleca przeprowadzenie wywiadu rodzinnego. Jeśli organy pomocy społecznej ustalą, że środki są wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub osoba je otrzymująca nie sprawuje opieki nad dzieckiem, przekazuje RKO na rachunek właściwego OPS. Kapitał wypłacany będzie w formie pomocy rzeczowej bądź posłuży finansowaniu usług, których odbiorcą będzie dziecko. RKO nie jest więc odbierane (należy się ono dziecku, a nie rodzicom), natomiast zmienia się sposób przekazywania pomocy.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA