1. bizblog
  2. Uncategorized
  3. Biznes

Polskie banki pomagają budować gospodarkę. Jest nowy raport Pekao o bankowości przedsiębiorstw

Lokowanie produktu: Bank Pekao

Z najnowszego raportu Banku Pekao wynika, że banki będą kluczowymi podmiotami uczestniczącymi w transformacji przedsiębiorstw w Polsce, a segment korporacyjny polskiego sektora bankowego ma duży potencjał wzrostowy.

23.11.2023
9:06
Polskie banki pomagają budować gospodarkę. Jest nowy raport Banku Pekao o bankowości przedsiębiorstw

Najnowszy raport Banku Pekao wskazuje na „wiodącą rolę banków w finansowaniu gospodarki i krajowych przedsiębiorstw”. Siła polskiej bankowości wynika z wielu czynników, ale autorzy zwracają uwagę wyjątkowo znaczącą pozycję rodzimych banków na tle całej Unii Europejskiej. Nasza bankowość odpowiadała za 78 proc. łącznych aktywów sektora finansowego. To wynik wyższy o 9 punktów od średniej w UE. Czytamy również, że zgodnie z danymi Europejskiego Banku Centralnego wolumen kredytów dla firm zaliczył 60-procentowy wzrost od 2010 r.

Wśród trendów dotyczących kredytów, które wspomina raport należy wymienić szybszy rozwój finansowania dużych firm niż średnich i małych, szybszy wzrost kredytów inwestycyjnych oraz wolumenów kredytów w obcych walutach. Widać również znaczącą poprawę jakości portfela korporacyjnego w ostatnich latach. Na rentowność miały wpłynąć między innymi wysokie stopy procentowe i wysokie marże związane depozytami przedsiębiorstw.

Kredyty stanowią prawie połowę łącznych aktywów sektora finansowego

Raport wskazuje, że udział kredytów monetarnych udzielanych głównie przez banki wynosi w Polsce 45 proc. aktywów sektora finansowego. Na tle państw UE plasuje to Polskę na 4. miejscu. Co istotne, zgodnie z prognozami obszar ten ma dalszy potencjał wzrostowy. Wynika to z wyzwań związanych z transformacją energetyczną, którą sfinansują w dużym stopniu polskie instytucje bankowe.

Już teraz Polska jest największym w regionie rynkiem kredytów dla przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi Europejskiego Banku Centralnego w sierpniu 2023 r. łączny wolumen kredytów krajowych dla przedsiębiorstw wyniósł 88 mld euro. Polska znalazła się tuż za dziesiątką najsilniejszych gospodarek unijnych. Największy udział mają tutaj odpowiednio – Francja, Niemcy i Włochy.

Raport zwraca uwagę, że w latach 2011 – 2023 Polska zajęła 5. miejsce pod względem wzrostu finansowania dla przedsiębiorstw. Dokument podaje, że wolumen kredytów w tych latach był wyższy o 35 mld euro.

Jakie czynniki będą miały wpływ na możliwości banków w zakresie finansowania gospodarki?

Autorzy raportu zwracają uwagę, że możliwości banków będą w kolejnych latach zależały od dwóch głównych czynników. Wymieniają otoczenie ekonomiczne i regulacyjne. Znaczenie ma mieć skala inwestycji, które wymagają tworzenia konsorcjów wielu banków. 

Z kolei po stronie regulacji trzeba wymienić rosnące wymagania dotyczące polityki klimatycznej. Ważne mają być też wyzwania instytucjonalne związane z koniecznością spełnienia wymogów regulacyjnych i rynkowych. Wymienia się tu zrównoważony rozwój i koszty samych banków. Wyzwaniem ma być przystosowanie do tych realiów procesu kredytowego, ale również infrastruktury IT, kadr itp. Nie bez znaczenia mają być ograniczenia płynące z prawa bankowego.

Jakie perspektywy rysują się przed polską bankowością?

„Tylko w kilku kluczowych obszarach (..) niezbędne do poniesienia nakłady mogą w horyzoncie

do 2030 roku sięgnąć średniorocznie nawet około 250 mld złotych” – czytamy w raporcie. Jego autorzy są zgodni, że obsługa przedsiębiorstw będzie dla polskich banków perspektywiczna, a sam rynek ma duży potencjał rozwojowy. „Potencjał popytowy sektora bankowości przedsiębiorstw zwiększać może dodatkowo dalsza ekspansja zagraniczna polskich firm” – piszą autorzy raportu.

Maksymalne możliwości zwiększenia finansowania gospodarki eksperci szacują na 150-160 mld złotych rocznie.

Powyższe wyliczenia wskazują, iż sektor bankowy może być jednym z kluczowych wehikułów finansowych pożądanego wzrostu inwestycji w Polsce. Skorzystałaby na tym zarówno gospodarka, jak i sam sektor bankowy, w tym w dużym stopniu segment bankowości przedsiębiorstw, którego rozwój mógłby w takich warunkach istotnie przyspieszyć, choć potencjalnym ograniczeniem mogą być podażowe aspekty realizacji takich inwestycji (zdolność poszczególnych sektorów do efektywnego podjęcia takiego wysiłku).

– czytamy w podsumowaniu raportu.

Jego twórcy dodają równocześnie, że obok rozwoju banków pożądane jest „ograniczenie barier rozwojowych rynku kapitałowego”. Sam rynek kapitałowy wspomniany jest przez ekspertów jako alternatywne źródło pozyskania środków dla gospodarki. W kontekście alternatywy wymieniany jest również leasing i faktoring, w których banki również się specjalizują.

Lokowanie produktu: Bank Pekao
Najnowsze
Zobacz komentarze