REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Zaliczka na podatek dochodowy - co to jest, ile wynosi, jak obliczyć?

Podatek dochodowy przez prowadzących działalność opłacany jest w formie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek. W celu obliczenia wysokości zobowiązania, należy w pierwszej kolejności ustalić podstawę opodatkowania, a następnie wybrać odpowiednią stawkę podatku. Sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy uzależniony jest od wybranej formy opodatkowania.

22.03.2023
6:51
nowy podatek
REKLAMA

Podatnicy są zobowiązani do wpłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Ich ideą jest utrzymanie balansu budżetowego, lecz jednocześnie pozwalają one rozłożyć ciążące na podatniku zobowiązanie, dzięki czemu nie musi on regulować jednorazowo wysokich kwot.

REKLAMA

Zaliczkę na podatek dochodowy prowadzący działalność powinni opłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku niektórych przedsiębiorców istnieje możliwość opłacania zaliczek w formie kwartalnej. Wtedy zobowiązanie należy uregulować do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który następuje rozliczenie.

Czym jest podstawa opodatkowania?

To, ile finalnie wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, zależy od dwóch czynników:

  • podstawy opodatkowania
  • stawki podatku dochodowego

Przez podstawę opodatkowania należy rozumieć osiągnięte w danym okresie przychody pomniejszone o koszty, które zgodnie z przepisami prawa podlegają odliczeniu. Podstawę zawsze zaokrągla się do pełnych złotówek, podobnie jak kwotę zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczka na podatek dochodowy – zasady ogólne

Przedsiębiorcy, którzy wybrali skalę podatkową jako sposób rozliczania się z fiskusem, stosują dwie stawki podatku – 12 proc. dla dochodów poniżej 120 tys. zł oraz 32 proc. w przypadku przekroczenia progu.

Aby obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy, należy w pierwszej kolejności odjąć od osiągniętych przychodów odjąć poniesione koszty. Od kwoty uzyskanego w ten sposób dochodu odejmuje się stratę z lat ubiegłych (jeśli występuje) oraz zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (o ile nie zostały one zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodu).

W ten sposób otrzymuje się podstawę opodatkowania, którą należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę podatku. Od tej kwoty odejmuje się zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz kwotę zmniejszającą podatek (wynosi ona 3600 zł w skali roku).

Zaliczka na podatek dochodowy – opodatkowanie liniowe

W przypadku opodatkowania liniowego obowiązuje jednolita stawka podatku i wynosi ona 19 proc. Aby obliczyć podstawę opodatkowania, od osiągniętych w roku przychodów odejmuje się poniesione od początku roku koszty, a także możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych, sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie stanowiły one koszty uzyskania przychodu) oraz zapłacone składki zdrowotne (jeśli ich suma nie przekroczyła 10 200 zł w skali roku). W ten sposób uzyskuje się podstawę opodatkowania, którą należy pomnożyć razy 19 proc.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a zaliczka na podatek dochodowy

Ryczałtowcy obliczają zaliczkę na podatek dochodowy, biorąc pod uwagę wyłącznie kwotę przychodu, zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz 50 proc. składki zdrowotnej zapłaconej w danym miesiącu.

Od kwoty przychodu odejmuje się wymienione składki, uzyskując podstawę opodatkowania. Następnie należy pomnożyć ją razy odpowiednią stawkę podatku. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy wygląda nieco inaczej w przypadku, gdy rozliczamy się według kilku stawek.

W takiej sytuacji na początek dzieli się przychody w poszczególnych stawkach przez sumę przychodów osiągniętych w danym miesiącu, uzyskując proporcję sprzedaży. Należy przez nią przemnożyć kwotę składki społecznej oraz zdrowotnej, która podlega odliczeniu.

REKLAMA

Od przychodu dla danej stawki odejmuje się uzyskane wyniki, a podstawę opodatkowania mnoży się razy wysokość stawki.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA