REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Niedopłata podatku dochodowego. Do kiedy trzeba zapłacić?

Niedopłata podatku następuje w momencie, gdy suma zapłaconych w ciągu roku zaliczek jest niższa niż kwota podatku wynikająca z deklaracji PIT. W takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest dokonać stosownej opłaty na rachunek urzędu skarbowego. W jakim terminie i na jakich zasadach musi nastąpić przekazanie środków pieniężnych?

01.04.2023
8:24
Niedopłata podatku dochodowego. Do kiedy trzeba zapłacić?
REKLAMA

Z czego wynika niedopłata podatku?

REKLAMA

Podatnicy zobowiązani są uiszczać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, natomiast po jego zakończeniu składają deklarację, za pomocą której ustala się rzeczywistą kwotę do zapłacenia na rzecz fiskusa. W sytuacji, gdy suma wpłaconych zaliczek jest niższa od wynikającej z zeznania podatkowego, występuje niedopłata podatku. Najczęściej wynika ona z:

  • nieodprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku bądź odprowadzania ich w zaniżonej kwocie,
  • obliczania zaliczki według niższego stopnia skali podatkowej,
  • przekroczenia progu podatkowego w przypadku uzyskiwania przychodów z wielu źródeł i rozliczania ich za pomocą niższej stawki,
  • korzystania z podwójnej kwoty wolnej od podatku, na przykład w sytuacji, gdy podmiot jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i pozostaje w stosunku pracy.

Do kiedy należy uregulować zobowiązanie?

Terminy, w których podatnik musi uregulować swoje zobowiązanie, zostały ściśle określone przez ustawodawcę. Nie są one zależne od tego, kiedy zostanie złożona deklaracja roczna – podatnik może więc dopełnić formalności wcześniej, a uregulować płatność w późniejszym czasie.

Terminem ustawowym dla podatników rozliczających się ryczałtowo jest 28 lutego. Pozostali muszą uregulować zobowiązanie najpóźniej do 30 kwietnia. Podatnik ma prawo dokonać płatności gotówką bądź bezgotówkowej. Przy zapłacie gotówką za termin uregulowania należności uważa się dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu skarbowego, placówce poczty polskiej czy w biurze usług płatniczych. W obrocie bezgotówkowym za dzień zapłaty uważa się ten, w którym rachunek podatnika został obciążony.

Dopłata podatku w określonych sytuacjach

Podatnicy są zobowiązani wpłacić wynikające z deklaracji PIT brakujące kwoty we wskazanym ustawowo terminie. Niemniej jednak w pewnych przypadkach obowiązek ten ulega pewnej modyfikacji. Przedsiębiorcy, którzy posiadają nadwyżki w przypadku innych podatków, na przykład VAT, mogą złożyć wniosek o zaliczenie ich na poczet zobowiązań przyszłych. Należy przy tym pamiętać, że kompensata nie następuje w sposób automatyczny – konieczne jest wydanie dyspozycji przez podatnika.

Istnieje również możliwość ubiegania się o rozłożenie płatności na raty bądź odroczenie terminu. Należy jednak pamiętać, iż uprawnienia to nie przysługuje każdemu – organ podatkowy wyraża zgodę wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. Przyjmuje się, że niewystarczającą podstawą do odroczenia terminu płatności jest trudna sytuacji finansowa wnioskującego – musi ona dodatkowo wystąpić z przyczyn od niego niezależnych.

Rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu nie są jednoznaczne z umorzeniem zobowiązania – podatnik wciąż musi je uregulować, jednak na preferencyjnych zasadach.

REKLAMA

Konsekwencje nieuregulowania zobowiązania w terminie

Podatnicy, którzy do 28 lutego bądź 30 kwietnia nie uregulują zobowiązania wynikającego z deklaracji podatkowej, muszą liczyć się z konsekwencjami ustawowymi. Naliczone zostaną odsetki za zwłokę według stawki 16,5 proc. w skali roku. Odsetki należy zapłacić również w przypadku złożenia korekty deklaracji, jeśli w wyniku pomyłki w pierwotnym zeznaniu wykazano nadpłatę.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA