REKLAMA
  1. bizblog
  2. Środowisko

Nie uwierzycie, dlaczego Polacy zaczęli segregować śmieci

Wysoka inflacji spowodowała, że Polacy zaczęli zaciskać pasa, a to z kolei znacznie wpłynęło na ich przyzwyczajenia. Według badania: Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023 zrealizowanego przez Autopay ponad 84 proc. badanych deklaruje, że segreguje śmieci. Badani twierdzą też, że oszczędzają wodę, prąd oraz ograniczają konsumpcję. Jest tylko jedno pytanie: gdy zmaleje inflacja, to ekologiczne nawyki zostaną?

19.11.2023
16:44
opłaty-za-odpady-nowelizacja
REKLAMA

Z badania Autopay wynika, że według Polek i Polaków są trzy główne czynniki wywierające największy negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne: duże ilości śmieci, odpady nieulegające biodegradacji lub trudno degradowalne, a także używanie plastiku na masową skalę. Na każdy z tych elementów wskazuje 82 proc. badanych. Te czynniki kolejny rok znajdują się w czołówce działań stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego.

REKLAMA

Trzech na czterech respondentów wskazuje także na produkcję spalin, rozwój miast i uprzemysłowienie terenów oraz emisję gazów cieplarnianych. Z kolei siedmiu na dziesięciu badanych uważa, że znaczący wpływ na degradację środowiska mają wojny, eksploatacja paliw kopalnych oraz masowa konsumpcja dóbr materialnych.

W ostatnim roku wszystkie wskaźniki nieznacznie spadły. Może to być sygnał rosnącego w naszym społeczeństwie przekonania o mniejszej sprawczości jednostkowej i upatrywaniu odpowiedzialności w czynnikach niezależnych od ludzi- zauważa Łukasz Zaworski odpowiedzialny za projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju w Autopay.

I dodaje, że kobiety oraz osoby z najstarszej grupy wiekowej częściej niż pozostali dostrzegają w wyżej wspomnianych działaniach destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko.

Więcej wiadomości o ekologii i ochronie środowiska

Działania proekologiczne opłacają się wszystkim

Jak wynika z analizy, Polacy podejmują szereg działań w trosce o środowisko, segregując śmieci, oszczędzając wodę, prąd, korzystając z toreb i opakowań wielokrotnego użytku czy hołdując minimalizmowi. Niemniej ograniczenie konsumpcji wydaje się wynikać nie tylko z troski o środowisko naturalne, ale może również być efektem dynamicznego wzrostu cen w ostatnim roku.

Mimo deklarowania wielu działań w trosce o środowisko naturalne zaledwie 15 proc. badanych wierzy w poprawę sytuacji ekologicznej za pięć lat, podczas gdy przeciwnego zdania jest niemal co drugi respondent. Nawet w perspektywie 20 lat jedynie co piąty badany widzi na to szansę.

Degradacja środowiska odbije się na kolejnych pokoleniach

Zdaniem Polek i Polaków najbardziej niebezpieczne zjawiska, to zanieczyszczenia gleby, wód, powietrza, żywności czy też niedobór wody i susze. Na każde z nich wskazuje ponad 80 proc. badanych.

Respondenci nie uciekają od odpowiedzialności i widzą skutki zaniedbań człowieka w kwestii postaw ekologicznych. Są świadomi, że za zanieczyszczenia powietrza, które było najczęściej wskazywane w odpowiedziach, wymieranie roślin i zwierząt, susze i pożary winni są ludzie.

 class="wp-image-2288110" width="840"

Analitycy zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie wzrasta poczucie zagrożenia spowodowane anomaliami pogodowymi – burzami, huraganami czy będącymi ich konsekwencją pożarami, za które człowieka wini już co drugi badany. Wzrasta także odsetek osób dostrzegających problem migracji ludności, która bywa pokłosiem zarówno niewłaściwego gospodarowania surowcami naturalnymi, panującą w niektórych regionach permanentną suszą, jak i skutkiem działań politycznych.

Kto jest winny zaniedbań w ekologii?

Trzy czwarte badanych uważa, że w znaczącej mierze winne obecnej, złej sytuacji ekologicznej świata są koncerny energetyczne. Podobny odsetek respondentów wskazuje na biznes, głównie firmy produkcyjne i usługowe. Z kolei 68 proc. badanych winą obarcza rządy państw, a 65 proc. ludzi jako konsumentów. W następstwie tego pojawia się w społeczeństwie przekonanie, że to właśnie rządy państw powinny wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć działania naprawcze dla klimatu. Wskazuje tak ośmiu na dziesięciu badanych.

REKLAMA

Trzeba zauważyć, że Polki i Polacy nie umywają rąk. 79 proc. uważa, że wysiłki na rzecz poprawy stanu środowiska nie odbędą się bez udziału każdego z nas. Bardzo podobny poziom odpowiedzialności przypisywany jest politykom oraz szefom firm i koncernów. Jednym słowem konieczna jest współpraca wszystkich, by zadbać o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne - zauważa Łukasz Zaworski odpowiedzialny za projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju w Autopay.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w czerwcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1082 osób metodą CAWI.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA