REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

KNF bierze lombardy na smycz. Albo rejestracja, albo rujnująca kara

Od niedzieli 7 stycznia wszyscy przedsiębiorcy prowadzący lombardy będą musieli uzyskać wpis do specjalnego rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli tego nie zrobią, grozi im kara w wysokości aż pół miliona złotych. Co ciekawe, w zakresie obowiązków KNF nie będzie nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność lombardową. Nowe obowiązki dla właścicieli lombardów zostały wprowadzone ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

05.01.2024
14:04
KNF bierze lombardy na smycz. Albo rejestracja, albo rujnująca kara
REKLAMA

Jak poinformował KNF, od 7 stycznia 2024 roku obowiązują dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Wprawdzie po tej dacie nadal mogą wykonywać tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru, ale nie dłużej niż pół roku. Z kolei przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o wpis do rejestru w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy, mogą po upływie tego terminu wykonywać dalej działalność, bez wpisu do rejestru do dnia prawomocnego rozpatrzenia wniosku.

REKLAMA

Obowiązkowy wpis do rejestru lombardów

KNF wyjaśnia, że ma obowiązek wpisania do rejestru przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową, jeżeli zgodnie z dokumentami załączonymi do wniosku o wpis, przedsiębiorca spełnia określone wymagania. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie jest spełnione albo wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w terminie wyznaczonym przez KNF lub dane zawarte w tym wniosku nie są zgodne ze stanem faktycznym, KNF ma obowiązek odmówić wpisu. 

Co ciekawe, ustawa o działalności lombardowej nie przewiduje nadzoru KNF-u nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność lombardową. Oznacza to w praktyce, że KNF nie ma prawa żądać od tych podmiotów informacji i wyjaśnień oraz do kontrolowania ich działalności w zakresie zgodności z prawem, jak również przeprowadzania oceny spełniania przez nie wymagań przewidzianych prawem. 

UOKiK może ostrzec

Urząd KNF podkreśla, że sam wpis danego podmiotu do rejestru nie powinien być interpretowany jako jakakolwiek forma zabezpieczenia przez KNF prawidłowości prowadzonej przez ten podmiot działalności, a w szczególności przestrzegania przez niego ustawy o działalności lombardowej. KNF tłumaczy, że wpis taki może być traktowany jedynie jako stwierdzenie spełniania przez dany podmiot określonych wymogów według stanu na dzień wprowadzenia wpisu. 

A co w sytuacji, gdy dany lombard narusza zbiorowe interesy konsumentów? Jeśli zajdzie podejrzenie, że działalność takiej firmy może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, to Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać ostrzeżenie konsumenckie.

REKLAMA

Więcej o działalności KNF-u przeczytacie w tych tekstach:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA